Utorak , 07. Jul, 2020

Koronavirus u Maglaju

0 slučaja (trenutno)
748 testirano
0 samoizolacija
147 oporavljenih

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

NAREDBA Općinskog štaba civilne zaštite o angažovanju Vijeća MZ-a općine Maglaj

img

U skladu sa članom 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara  od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:39/03, 22/06 i 43/10), Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH broj: 408/2020 od 16.03.2020.godine, Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-2/2020; 12-40-6-148-8/2020; 12-40-6-148-9/2020; 12-40-6-148-10/2020; 12-40-6-148-11/2020; 12-40-6-148-12/2020; 12-40-6-148-13/2020; 12-40-6-148-16/2020; od 17.03.2020. godinej:12-40-6-148-34/2020 od 20.03.2020. godine i 12-40-6-148-36/2020; od 21.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite  donosi

 

N A R E D B U

o angažovanju Vijeća MZ-a općine Maglaj

 

 1. Naređuje se Vijećima MZ-a općine Maglaj održavati stalnekontakte sa Štabom CZ Maglaj u cilju sprovođenja Naredbi Štaba CZ općine Maglaj i Federalnoog štaba civilne zaštite.

Rad Vijeća MZ-a organizovati na način da u svakom momentu zadovoljava potrebe mjesnog stanovništva, pogotovo u dijelu koji se odnosi na prijem i proslijeđivanje informacija, naredbi i uputstava nadležnih organa i institucija, ali da istovremeno zadovoljava uslove propisane odlukama i naredbama tih organa i institucija u pogledu okupljanja građana.

Prioritetno pratiti pojave u vezi sa koronavirusa (COVID 19) na području MZ-a u dijelu koji se odnosi na poštivanje izdatih mjera zabrane rada i okupljanja, kretanja osoba kojima je određena samoizolacija, izolacija ili karantin i djelovanja specijalizovanih službi i institucija, te će o tome izvijestiti Krizni štab općine Maglaj.

Komunikacija sa CZ općine Maglaj vršit će se putem telefona 032 465 838 i e-mail: anto.maglica@maglaj.bai Službom za boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti na telefon 061 966 970 ili na e-meil: eldina.mehinagic@maglaj.ba

Za MZ Maglaj grad obaveze iz ove tačke preusmjeravaju se na Službu za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti koja će u koordinaciji sa nadležnim institucijama na općini Maglaj organizovati sprovođenje mjera iz ove Naredbe.

2.U što kraćem roku Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti dostaviti spiskove najugroženijih mještana u MZ-a, koje su po saznanjima MZ-a u stanju socijalne potrebe, sa imenima i prezimenima lica uz obrazloženja o njihovom socijalnom stanju.

3.Za građane starije od 65 godina, koji su sami i koji su u stanju potrebe, su dužni organizovati  pružanje pomoći u smislu odlaska u kupovinu, nabavku lijekova i osnovnih životnih namirnica i bilo koju vrstu pomoći.

4.Naredba stupa na snagu odmah.maglaj.net