Petak , 16. Apr, 2021

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

img

4. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj- prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 12.04.2021.godine, sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 21.04.2021. godine sa početkom u 09:00 sati, u kinosali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

img

Obilježen 15.april- Dan Armije R BIH

U skladu sa mjerama koje su i ove godine na snazi, nema masovnih okupljanja na obilježavanju 15. aprila Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nosilac obilježavanja ovog značajnog datuma je Udruženje boraca „327. Viteška“ Maglaj.

img

Općina Maglaj – reforma javne uprave i uvođenje novih usluga

U skladu sa strateškim planom tokom 2019. godine Općina Maglaj je počela implementaciju projekta Document Management System kojim su obuhvaćeni svi poslovni procesi koje radi Općinska administracija. Menadžment procesa podrazumijeva kontrolu životnog ciklusa dokumenata nastalih u službama i praćenje aktivnosti kreiranja, obrade, odobrenja, zaključivanja i uvođenja novih javnih usluga.

img

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendije Ministarstva za boračka pitanja ZDK studijske 2020/2021.godine

Obavještavaju se studenti koji su se prijavili na Konkurs Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za dodjelu stipendija za 2020/2021.godinu, da je Ministarstvo prema visini budžetskih sredstava namjenjenih stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica u 2021.godini, a na osnovu procentualnog učešća branilačke populacije u odnosu na njihov broj u Kantonu i ostvarenog broja bodova na konačnoj listi, Općini Maglaj dodijeljeno 160 stipendija. Dakle, svi kandidati koji su ostvarili 47 i više bodova na konačnoj listi Općine Maglaj će biti korisnici stipendije za 2020/2021.studijsku godinu.

img

Natron-Hayat Maglaj: Obavještenje o pokretanju proizvodnje poslije proljetnog remonta

Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti zraka, te njegovim izmjenama i dopunama ( Sl.novine FBIH broj: 33/03 i 04/10 ) i Zakonu o zaštiti okoliša i njegovim izmjenama i dopunama ( Sl. novine FBIH broj: 33/03 i 38/09), kao i obavezom iz Okolinske dozvole, obavještavamo da je u Natron-Hayatu završen proljetni remont 2021.

 

img

JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina - neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ("Službene novine Federacije BiH", broj: 17/14), člana 12 i 13. Odluke o građevinskom zemljištu općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 4/19 i 6/19) i člana 4. Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnina - neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj, broj: 02-45-1-370/21 od 11.03.2021. godine („Službene novine Općine Maglaj“, broj:3A/21), načelnik općine Maglaj raspisuje