Ponedeljak , 17. Jun, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Javna rasprava o Nacrtu djelimične Izmjene Regulacionog plana


img

 

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da u skladu sa Zaključkom  Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-04-1-124-9/24 od 25.01.2024. godine o donošenju Odluke o usvajanju Nacrta djelimične Izmjene Regulacionog plana "CENTAR MAGLAJ –SJEVERNI DIO",  provodi se postupak javnog uvida u periodu od  01. 02. 2024. godine do 15. 02.2024. godine. Nakon toga organizuje se Javna rasprava 20.02.2024. godine u 17.00 sati u sali Općinskog vijeća JU Dom kulture „Edhem Mulabdić.

Djelimična izmjena Regulacionog plana “Centar Maglaj–sjeverni dio“ obuhvata zemljište u vlasništvu Općine Maglaj  koje se nalazi u Ulici Aleja ljiljana u Maglaju.

Izmjenom  Regulacionog plana „Centar Maglaj–sjeverni dio“ bi se u odnosu na postojeće stanje izgrađenosti izvršile potrebne korekcije namjene i razmještaja objekata, plana parcelacije i građevinskih i regulacionih linija.

Korekcijama bi se u okviru navedenog vlasničkog zemljišta Općine Maglaj opredjelila izgradnja poslovno stambenog objekta u drugoj veličini, spratnosti i strukturi čime bi se obezbijedio prostor za izgradnju potrebnog broja parking prostora i riješio prilaz planiranom objektu i  izgrađenim poslovno stambenim objektima koji već koriste prilaz iz Ulice Abdulaha Mahmutagića.                                   

Urbanističko tehnički uslovi za planirani objekat će se odredili prema odredbama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar Maglaj–sjeverni dio“ .

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, prostorijama Općine Maglaj, kancelarija broj 41 i na web stranici Općine Maglaj.

Detaljnije informacije o Nacrtu dokumenta zainteresovana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana, u periodu javnog uvida će se upisivati u svesku koja će se nalaziti u prostoriji Službe za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, i dostavljati u pisanom obliku, na adresu Općina Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, ulica Viteška 4. Maglaj.

Pozivaju se svi zainteresovani  građani Općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt Izmjene Regulacionog  plana “Centar Maglaj- sjeverni dio“, prisustvuju Javnoj raspravi i daju svoje mišljenje.

Informacije se  mogu se dobiti  na broj: 032 465 825.          

 

Izvod

Plan