Četvrtak , 25. Jul, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za pčelarstvo na području općine Maglaj


img

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj – prečišćeni tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj 8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2024. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj 15/23), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2024. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj 4/24), Općinski načelnik objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za pčelarstvo na području općine Maglaj

 

 

PREDMET POZIVA

Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za pčelarstvo na području općine Maglaj u 2024. godini.

Pravo na poticaj imaju poljoprivredni proizvođači pčelari, koji su članovi registriranog udruženja pčelara sa područja općine Maglaj, i koji imaju najmanje 10 pčelinjih zajednica/košnica na svom ili zakupljenom imanju.

Rok za podnošenje zahtjeva je 07.2024. godine.

Visina poticaja će iznositi 12,50 KM/košnici (visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, ovisno od broja zaprimljenih i odobrenih zahtjeva).

 

PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

Poljoprivrednici koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis u Registru poljoprivrednih gazdinstva i Registru klijenata vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

Individualni poljoprivredni proizvođači koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava i Registar klijenata na svom ili zakupljenom zemljištu od fizičkih lica, vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim 

      

 

      VRSTE  POTICAJA , KRITERIJI I POTREBNA DOKUMENTACIJA

VRSTA POTICAJA

KRITERIJI

DOKUMENTACIJA

UZGOJ PČELINJIH DRUŠTAVA (PROIZVODNJA MEDA)

Poljoprivredni proizvođači pčelari, koji su članovi registriranog udruženja pčelara sa područja općine Maglaj, i koji imaju najmanje 10 pčelinjih zajednica/košnica na svom ili zakupljenom imanju, na području općine Maglaj.

1. Zahtjev

2. Lista stoke iz RPG/RK.

3. Rješenje o registraciji djelatnosti kao obrta ili sudskog rješenja (za d.o.o.)

4. Potvrda od strane Udruženja pčelara da je član istoga, sa navedenim brojem košnica,

5. Privitak V kliničkog pregleda košnica izdata od strane JP ,,Veterinarska stanica“ d.o.o.      Maglaj,.

6. Potvrda o aktivnom tekućem računu.

 

 

PROVEDBA POSTUPKA

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola Općine Maglaj.

Ispunjenost kriterija Zapisnikom će utvrditi Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Općinskom načelniku koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja naredne dvije godine.

Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 26.07.2024. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Isplata odobrenih sredstava poticaja, po ovom javnom pozivu, će biti isplaćena po završetku obračuna po svim javnim pozivima za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji a najkasnije do 31.12.2024. godine.