Četvrtak , 25. Jul, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za uzgoj rasplodne stoke ovce (potomstvo – jagnjad) na području općine Maglaj


img

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj – prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj 8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2024. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“,broj 15/23), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2024. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj 4/24), Općinski načelnik  o b j a v lj u j e

 

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za uzgoj rasplodne stoke

ovce (potomstvo – jagnjad) na području općine Maglaj

 

 

PREDMET POZIVA

Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za uzgoj rasplodne stoke – ovce (potomstvo – jagnjad) na području općine Maglaj u 2024. godini.

Pravo na poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji se bave uzgojom rasplodne stoke (ovce) i koji u vlastitom uzgoju imaju minimalno obilježenih 50 ovaca.

Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 26.07.2024.

Visina poticaja će iznositi 3,00 KM/jagnje.

Visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, ovisno od broja zaprimljenih i odobrenih zahtjeva.

 

PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

Poljoprivrednici koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstva i Registar klijenata i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

Individualni poljoprivredni proizvođači koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava i Registar klijenata na svom ili zakupljenom zemljištu od fizičkih lica i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.           

           

      VRSTE  POTICAJA , KRITERIJI I POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

VRSTA POTICAJA

KRITERIJI

DOKUMENTACIJA

UZGOJ RASPLODNE STOKE -OVCE

Poljoprivredni proizvođači  koji se bave uzgojom rasplodne stoke – ovce koji u vlastitom uzgoju imaju minimalno obilježenih 50 ovaca na područja općine Maglaj.

 

1. Zahtjev

2. Lista stoke iz RPG/RK.

3. Rješenje o registraciji djelatnosti kao obrta ili sudskog rješenja za d.o.o.

4. Izjava o vlasništvu sa upisanim brojevima ušnih markica ovaca starijih od jedne godine.

5. Dokaz nadležne veterinarske stanice o obilježenom potomstvu jagnjadi od ovaca za koje se očekuje novčana podrška.

6. Potvrda o provedenim obaveznim mjerama  izdata od strane JP ,,Veterinarska stanica“ d.o.o. Maglaj.

7. Potvrda o aktivnom tekućem računu.

 

 

PROVEDBA POSTUPKA

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola Općine Maglaj.

Ispunjenost kriterija Zapisnikom će utvrditi Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Općinskom načelniku koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja naredne dvije godine.

Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 26.07.2024. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Isplata odobrenih sredstava poticaja, po ovom javnom pozivu, će biti isplaćena po završetku obračuna po svim javnim pozivima za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji a najkasnije do 31.12.2024. godine.