Četvrtak , 25. Jul, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Javni poziv za subvencioniranje komunalnih usluga za jednočlana domaćinstva iz kategorije penzionera sa područja općine Maglaj za 2024. godinu


img

 

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Maglaj o subvencioniranju komunalnih usluga za socijalno ugroženu kategoriju društva, broj: 02-04-1-513/24 („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 3/24), JU Centar za socijalni rad Maglaj, dana 25.06.2024. godine, objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za subvencioniranje komunalnih usluga

za jednočlana domaćinstva iz kategorije penzionera

sa područja općine Maglaj za 2024. godinu

 

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je subvencioniranje komunalnih usluga za domaćinstva koja su obuhvaćena članom 3. Odluke Općinskog vijeća Maglaj o utvrđivanju cijena isporuke vode, odvodnje kanalizacije i prikupljanja i odvoza komunalnog otpada („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 12/23 od 13.10.2023. godine), a odnosi se na domaćinstva sa jedan do dva člana sa subvencijom za JEDNOČLANA domaćinstva iz kategorije penzionera čija primanja ne prelaze zajamčene penzije Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Republike Srpske.

 

II POTREBNA SREDSTVA

Za provođenje ove odluke osigurana su sredstava u iznosu od 25.000,00 KM u Budžetu Općine Maglaj za 2024. godinu.

 

III KOLIČINA VODE I KOMUNALNOG OTPADA KOJI SE SUBVENCIONIRAJU

Maksimalna mjesečna količina isporučene pitke vode i količina otpadnih voda po članu domaćinstva korisnika komunalne vodne usluge ne može preći 3m³.

Razliku u iznosu mjesečnog računa za količinu isporučene pitke vode i količinu otpadnih voda koja nastaje potrošnjom većom od 3m³ po članu domaćinstva korisnika komunalne vodne usluge, snosi korisnik.

Trošak odvoza komunalnog otpada za korisnika subvencije pokriva se u cijelosti.

 

IV USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Opći uslovi koje mora ispuniti korisnik komunalne usluge su:

- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području općine Maglaj,

- da se nekretnina za koju se izdaje račun za pružanje vodnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i odvoza komunalnog otpada nalazi na području općine Maglaj,

- da račun za pružanje vodnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i odvoza komunalnog otpada glasi na ime podnosioca zahtjeva ili zakupodavca sa kojim korisnik usluge ima zaključen ugovor o zakupu stambenog prostora,

- da mjesečna primanja podnositelja zahtjeva ne prelaze iznos zajamčene penzije Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Republike Srpske.

 

V POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU

Postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje provodi JU Centar za socijalni rad općine Maglaj (u daljnjem tekstu: Centar za socijalni rad), a pokreće se na zahtjev osobe koja želi ostvariti pravo na subvencioniranje.

 Uz popunjen zahtjev za subvencioniranje troškova u Centru za socijalni rad, podnosilac zahtjeva prilaže:

  1. a) kućnu listu
  2. b) ček od penzije za minimalno prethodna dva mjeseca
  3. c) posljednji račun izdat od strane KJD d.o.o. za pružanje vodnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanje otpadnih voda i odvoza komunalnog otpada.

Po službenoj dužnosti, za korisnike stalne novčane pomoći, korisnike javne kuhinje i korisnike jednokratne pomoći BEZ PODNOŠENJA ZAHTJEVA, postupak provodi Centar za socijalni rad.

 

VI LISTA KORISNIKA

Nakon isteka javnog poziva, Centar za socijalni rad će izvršiti službenu provjeru podataka nakon čega će obrađene podatke i preliminarnu listu korisnika dostaviti KJD d.o.o. na dalju provjeru radi sačinjavanja konačne liste korisnika koja će biti istaknuta na oglasnoj ploči Centra za socijalni rad, KJD d.o.o. i Općine Maglaj.

 

VII PRESTANAK PRAVA

Korisnici koji su ostvarili pravo na subvencioniranu cijenu utvrđenog dijela troškova komunalnih usluga, a kod kojih u međuvremenu dođe do promjena koje su od utjecaja na ostvarivanje utvrđenog prava (promjena prebivališta, broj članova domaćinstva, zaposlenje i druge činjenice koje dovode do promjene statusa korisnika), obavezni su u roku od 15 dana od dana nastale promjene, obavijestiti Centar za socijalni rad.

Zbog nastalih promjena, Centar za socijalni rad će brisati korisnika subvencije za komunalne usluge sa liste korisnika za naredni kvartalni period.

 

VIII TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Ovaj javni poziv ostaje otvoren do 05.07.2024. godine, a objavit će se na RTV Maglaj, oglasnoj ploči Centra za socijalni rad, KJD d.o.o. i Općine Maglaj, kao i na oglasnim pločama mjesnih zajednica koje su obuhvaćene uslugama KJD d.o.o. Maglaj, a odnose se na usluge isporuke vode, odvodnje kanalizacije i prikupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Jednočlana domaćinstva iz kategorije penzionera sa područja općine Maglaj svoje zahtjeve podnose u Centru za socijalni rad od 25.06.-05.07.2024. godine od 8,00 do 11,00 sati, gdje mogu dobiti i sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća po javnom pozivu.

 

Neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.