Ponedeljak , 17. Jun, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika


img

 

Na osnovu člana 2.13 tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24), a u vezi s članom 26. Pravilnika postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine broj: 05-1-02-2-577-1/24 od 03.05.2024. godine Općinska izborna komisija Maglaj raspisuje

 

 

J A V N I  O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

 

 

1. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika.

 

Uslovi za imenovanje:

 

Opći uslovi:

1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.

2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3. Izbornog zakona BiH):

-koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;

-koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

-koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;

-koji je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim I posljednjim lokalnim izborima;

-kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

Posebni uslovi:

  • -da ima prebivalište u općini za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje,
  • -da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme,
  • -da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije BiH.

           

Potrebna dokumentacija:

 

1. Prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3) OBRAZAC

 

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine, na internet-stranici općine i sredstvima javnog informisanja (lokalni radio, štampani mediji).

 

Organ za provođenje postupka

 

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi općinska izborna komisija.

 

Ostale informacije

 

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u kancelariji broj 22 ili na internet- stranici općine.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Općinska izborna komisija Maglaj,

Adresa: Viteška br. 4, Maglaj

„Prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika- ne otvarati“.

 

 

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.