Četvrtak , 22. Feb, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme


img

 

Na osnovu člana 30. stav 6) i 7) a u vezi sa 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne  i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/05 i 103/21) i Odlukom o potrebi raspisivanja javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme broj: 06-30-4-97/24 od 24.04.2024. godine, Općinski načelnik Maglaj objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos

na određeno vrijeme

 

 

Viši referent za finansijsko-materijalno knjigovodstvo, obračun poreza, plata i poslove saldo kontiste – jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka namještenika sa bolovanja u Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj

 

Opis poslova:

  • -unos materijalno-finansijske, odnosno knjigovodstvene dokumentacije (ulazne i izlazne fakture, izvodi i blagajna) u glavnu i pomoćne knjige hronološkim redom; učestvuje u pripremi i izradi Periodičnih i Godišnjih obračuna i finansijskih izvještaja; vodi vanbilansnu analitičku evidenciju potraživanja; obavlja poslove saldo kontiste kupaca i dobavljača, tj. obaveza i potraživanja; vrši izradu IOS obrazaca kupaca i dobavljača, najmanje po polugodišnjem i godišnjem obračunu; vrši obračun poreza; vodi Knjigu sitnog inventara, auto guma i potrošnog materijala; vrši mjesečni obračun plaća i toplog obroka i ostalih naknada iz radnog odnosa; vrši obračun po ugovorima o djelu, privremenim i povremenim poslovima i autorskim honorarima; vodi analitičko knjigovodstvo stalnih sredstava; vodi kartone ličnih primanja za svakog uposlenika; radi M-4 obrasce i DP obrasce za uposlenike; vodi evidenciju i obračun bolovanja preko 42 dana i podnosi zahtjev za refundaciju isplaćenog bolovanja preko 42 dana od Fonda za zdravstveno osiguranje; izdaje potvrde o visini plaća na zahtjev uposlenika, organa i organizacija; vrši ovjeru formulara za odobravanja kredita uposlenicima; vodi evidenciju i prati stanje obaveza po odobrenim kreditima za svakog uposlenika; radi obrazac RAD-1, kao i druge statističke mjesečne i godišnje izvještaje; vrši obračun amortizacije i revalorizacije stalnih sredstava i obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

U radni odnos može biti primljena osoba koja ispunjava opće i posebne uslove Javnog oglasa.

 

Opći uslovi:

- da je državljanin BiH,

- da je punoljetna,

- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

- da ima vrstu i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta,

- da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH,

- da nije obuhvaćena članom IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Posebni uslovi:

  • *SSS – IV stepen, završena ekonomska škola ili gimnazija
  • *položen stručni ispit,
  • *najmanje 1 (jedna) godina radnog staža,
  • *poznavanje rada na računaru,
  • *položen vozački ispit B kategorije,

 

Potrebni dokumenti:

- prijava na javni oglas koja je potpisana i sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt   telefon,

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih (trajni),

- potvrda o prebivalištu (ne starija od tri mjeseca),

- ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH,

- ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH,

- diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi,

- uvjerenje (dokaz) o radnom stažu (uvjerenje izdato od Porezne uprave o podacima o radnom stažu/iskustvu nakon sticanja srednje stručne spreme ili uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca), ili uvjerenje o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa izdato od poslodavca kod kojeg je stručno osposobljavanje obavljeno,

- dokaz o poznavanju rada na računaru,

- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti će biti dužan dostaviti izabrani kandidat prije stupanja na rad.

Svaki kandidat je dužan uz prijavu dostaviti svojeručno potpisanu izjavu da daje izričitu saglasnost Općini Maglaj za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanih u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugog propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/06, 76/11 i 89/11).

 

Napomena za kandidate:

  • - u skladu sa članom 32. stav (2) Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzetno namještenik srednje školske spreme, koji u vrijeme prijema u radni odnos u organ državne službe ima navršen potreban radni staž od dana sticanja srednje školske spreme, a nije položio stručni ispit, može se primiti u radni odnos, ali je obavezan taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos,

 

  • - u skladu sa članom 31. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 75/05, 46/15 i 7/19), osoba koja konkuriše ili se nalazi na radnom mjestu na kojem se obavljaju dopunski poslovi osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe i koja nije položila stručni ispit za namještenike, a koja je u međuvremenu položila ispit općeg znanja pred Agencijom za državnu službu Federacije BiH u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu sllužbu u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/06, 78/06 i 63/08), oslobođena je obaveze polaganja stručnog ispita predviđenog ovim Pravilnikom.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa obavit će se intervju.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom prostoru Federacije Bosne i Hercegovine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje, putem pošte, preporučeno ili predavanjem na pisarnici Općine Maglaj, na adresu:

Općina Maglaj,

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO:

Viši referent za finansijsko-materijalno knjigovodstvo, obračun poreza, plata i poslove saldo kontiste”,   

“NE OTVARATI” -

Viteška broj 4. 74250 Maglaj