Četvrtak , 22. Feb, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

JU Narodna apoteka: Javni oglas za prijem u radni odnos


img

 

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu, člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu, člana 10. Pravilnika o radu apoteke, člana 31. Statuta apoteke i odluke direktora o raspisivanju konkursa za prijem u radni odnos  na neodređeno vrijeme 1 izvršilac(m/ž) farmaceutski tehničar broj:3/24 od 18.01.2024.godine, direktor apoteke raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

 

Objavljuje se javni oglas za sljedeće radno mjesto:

Farmaceutski tehničar -1(jedan) izvršilac(m/ž) na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova i radnih zadataka za farmaceutskog tehničara:

        -Vrši pripremne radnje za rad u apoteci(priprema sredstva rada,potrebne preparate i dr.)

      -Radi na izradi galenskih preparata,lijekova za spoljašnju upotrebu prema propisanim receptima      

        -Učestvuje u defektiranju robe,prijem robe od dobavljača,slaganje robe u materijalku i   oficinu,

        -Uskladištenje i rukovanje zapaljivim materijalom

        -Radi sa pacijentima na ručnoj prodaji bez recepata,

        -Vodi laboratorijski dnevnik,kontroliše rokove,

        -Izdavanje trebovanja za ustanove,

        -Učestvuje u inventurisanju,

        -Obavlja po nalogu direktora druge poslove iz domena svoje stručnosti.

 

Mjesto obavljanja rada  :

JU „Narodna apoteka“ Maglaj, ogranak u Domu zdravlja Maglaj i depoi apoteke u naseljenim mjestima:  Ulišnjak, Novi Šeher, Moševac i Liješnica;

 

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, rad u smjenama.

Iznos osnovne plaće za farmaceutskog tehničara: 1196,91 KM

Nije predviđen probni rad.

 

Opšti i posebni uslovi:

 • -Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine
 • -Da je kandidat stariji od 18 godina
 • -Da kandidat posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost
 • -SSS- završena srednja škola-zanimanje farmaceutski tehničar
 • -Položen stručni ispit za zvanjeza farmaceutskog tehničara
 • -Posjedovanje važeće licence za samostalan ras izdate od strane nadležne farmaceutske komore
 • -Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • -Poznavanje rada na računaru
 • -Vozačka dozvola B kategorije
 • -Samoinicijativnost, snalažljivost, pouzdanost i odgovornost
 • -Dobre komunikacione i organizacione vještine
 • -Sposobnost timskog rada

 

Sadržaj prijave i dokazi koji se dostavljaju:

 • -Kraća biografija kandidata (CV)
 • -Izvod iz matične knjige rođenih
 • -CIPS prijava
 • -Uvjerenje o državljanstvu
 • -Diploma o završenoj srednjoj školi za farmaceutskog tehničara
 • -Važeća licenca nadležne farmaceutske komore
 • -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdato od nadležnog ministarstva
 • -Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • -Ljekarsko uvjerenje ( dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti )

 

Dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Prijava mora biti u pismenoj formi i svojeručno potpisana od strane kandidata.

Prijava treba da sadrži kao prilog dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa.

Izbor kandidata obaviti će se na osnovu razmotrene dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu za farmaceutskog tehničara.

Kandidati za radno mjesto farmaceutskog tehničara pristupaju intervjuu ,o čijem terminu će biti blagovremeno obaviješteni  dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata.

 

Za intervju će biti korištena literatura iz srednje škole za farmaceutskog tehničara:

 

-Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( „Sl.novine FBiH“ br. 46/10 i 75/13).

-Zakon o apotekarskoj djelatnosti ( „Sl.novine F BiH br. 40/10)

-Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ( „SL.glasnik BiH“ br. 58/08)

 

Oglas ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u javnom glasilu a biće objavljen i na web stranici osnivača i proslijeđen  Službi za zapošljavanje ZE-DO Kantona“.

 

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu apoteke:

JU „NARODNA APOTEKA MAGLAJ“

Viteška 9

MAGLAJ

sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

 

Kontakt osoba za dodatna pojašnjenja:

Azra Nalić,032/604-100