Četvrtak , 22. Feb, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

34. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj – prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa sjednice Kolegija Općinskog vijeća Maglaj, održanog dana 18.01.2024. godine, sazivam 34. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za četvrtak, 25.01.2024. godine, sa početkom u 09,00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija zapisnika sa 33. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 20.12.2023. godine i 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 28.12.2023. godine.

DNEVNI RED

1. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2024. godinu Download

2. Prijedlog Odluke o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg i naknada članovima radnih tijela Općinskog vijeća Maglaj za 2024. godinu Download

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Maglaj za 2024. godinu Download

4. Prijedlog Odluke o visini naknade za članove Općinske izborne komisije Maglaj za 2024. godinu Download

5. Plan rada Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Maglaj za 2024. godinu Download

6. Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2025. godinu Download

7. Plan kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2024-2026. godine Download

8. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj Download

9. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – Sjeverni dio“ Download

10. Nacrt Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Maglaj Centar-Južni dio“ po zahtjevu firme „AICOMP“ doo Maglaj Download

11. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana i Urbanističkog reda „Novi Šeher“ po zahtjevu Živković Ive Download

12. Prijedlog Odluke o ukidanju zaštićenog područja za izgradnju autoputa u obuhvatu Regulacionog plana „Bijela Ploča“ Maglaj Download

13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JP „Elektroprivreda BiH“ doo Sarajevo Podružnici „Elektrodistribucija“ Zenica za izvođenje radova na polaganju trase podzemnog 10 (20) kV kabla preko dijela nekretnine upisane kao javno dobro Download

14. Plan i program održavanja javne higijene i zimskog održavanja gradskih javnih površina sa finansijskim pokazateljima za 2024. godinu Download

15. Zahtjev za stavljanje van snage Zaključka Općinskog vijeća Maglaj o objektu „Vila Bjanka“ u Maglaju – zahtjev Mrvoljak Nisvete Download

16. Zahtjev Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za izdavanje saglasnosti Općinskog vijeća Maglaj za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja na području naselja „Brezove Dane“ općina Maglaj, a po samoinicijativnom zahtjevu društva BBM doo Sarajevo Download

17. Zahtjev Ministarstva za privredu Zeničko - dobojskog kantona za pokretanje procedure za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju tehničko- građevinskog kamena-krečnjaka breče na lokalitetu „SOLIM“, općina Maglaj, a po samoinicijativnom zahtjevu društva BBM doo Sarajevo Download

18. Kriteriji za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Maglaj za 2024. godinu sa pozicije
„B -Transfer pojedincima“
a) sredstva iz Budžeta Općine Maglaj – vlastita sredstva Download
b) sredstva viših nivoa vlasti

 

Vijećnička pitanja i inicijative.