Četvrtak , 25. Jul, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

N A R E D B A o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Maglaj - proljetna faza 2023. godine


img

 

Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije - proljetna faza 2023. godine na području općine Maglaj u periodu od 01.06.2023. - 09.06.2023. godine, u skladu sa Programom provođenja preventivne sistematske deratizacije, općina Maglaj – proljeće 2023. godine, Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, Zenica broj: 02-1814/23 od 30.05.2023. godine, a što je u vezi sa Programom provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona 2023. godine (PROLJETNA I JESENJA FAZA) - (Kontrola uzročnika zaraznih oboljenja i njihovih prenosilaca), broj: 11-33-6912/23 od 28.04.2023. godine.

 

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom biti će obuhvaćeni slijedeći objekti i površine:  

1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentriranim stanovništvom (gradsko naselje);

2. Obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama;

3. Centralne zvanične deponije za odlaganje otpada;

4. Nezvanična (neorganizovana) odlagališta otpada - smetljišta;

5. Vaspitno - obrazovne ustanove i objekti (škole, obdaništa, fakulteti) i kulturni objekti sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući podrume, tavane, magacinski prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, prostore za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine);

6. Kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica;

7. Objekti kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada te pripadajuće površine);

8. Objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi);

9. Kantonalne institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine);

10. Općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama, (obuhvatajući podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine);

11. Individualni stambeni objekti u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja, (obuhvatajući podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada te pripadajuće površine);

12. Vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima;

13. Objekti za javno vodosnabdijevanje i kanalizaciona mreža sa šahtovima i izlivnim kolektorima;

14. Objekti i površine svih fizičkih i pravnih lica koji obavljaju poslovnu djelatnost (obuhvatajući podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine);

15. Objekti i sredstva javnog saobraćaja;

16. Objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada te pripadajuće površine);

17. Objekti za pružanje usluga javne higijene;

18. Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi, tavani, magacinski prostori, drvarnici, smetljarnici, dvorišta, garaže);

19. Šahtovi i energetski kanali toplovodnih, plinskih, električnih, telefonskih i drugih instalacija:

 

Tekst Naredbe možete preuzeti OVDJE.