Nedjelja , 01. Oct, 2023

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

OBAVJEŠTENJE O ORGANIZOVANJU JAVNOG UVIDA I JAVNE RASPRAVE O NACRTU IZMJENE REGULACIONOG PLANA „BIJELA PLOČA”


img

 

 

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj broj:02-04-1-729/23 od 28.04.2023. godine o usvajanju Nacrta djelimične Izmjene Regulacionog plana "BIJELA PLOČA”-  provodi  postupak javnog uvida u trajanju od 15 dana, u periodu od  05. 06. 2023 godine do  19.06. 2023. godine.

Nakon Javnog uvida organizuje se Javna rasprava dana, 20.06.2023. godine u prostorijama Mjesne zajednice Bijela Ploča u 17.00 sati.

Izmjena Regulacionog plana obuhvata  zemljište koje je u posjedu i vlasništvu  Ćatić (Salih) Huseina,  koje se nalazi u naselju Bijela Ploča i veže za ulicu Jablanička.

Izmjenom Regulacionog plana „Bijela Ploča“ bi se u odnosu na planirano stanje po Regulacionom planu  „Bijela Ploča “  i opredjeljenu namjenu prostora za izgradnju škole sa pratećim sadržajima izvršile izmjene, tako što bi se u širem obuhvatu zemljišta odredila namjena  za izgradnja individualnih stambenih objekata.

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid u prostorijama Mjesne zajednice „Bijela Ploča“, na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, prostorijama Općine Maglaj, Službe za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove kancelarija broj 41 i na web stranici Općine Maglaj.

Detaljnije informacije  o Nacrtu dokumenta zainteresovana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, kancelarija broj 41.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana u periodu javnog uvida će se upisivati u Svesku koja će se nalaziti u prostoriji Službe za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, i dostavljati u pisanom obliku, na adresu Općina Maglaj, Služba za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, Viteška 4. Maglaj.

Pozivaju se svi zainteresovani građani općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt djelimične Izmjene Regulacionog plana “Bijela Ploča“,  prisustvuju Javnoj raspravi i daju svoje mišljenje.

Posebno se pozivaju vlasnici nekretnina i korisnici prostora u obuhvatu izmjene plana da izvrše uvid u Nacrt plana i dostave primjedbe, sugestije i prijedloge.

Informacije se mogu dobiti i na telefon broj 032 465 825.