Ponedeljak , 17. Jun, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

JAVNI OGLAS za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj


img

Na osnovu člana 2.12. stav (5) Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 54/17, 41/20, 38/22, 51/22 i 67/22), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 67/21, 73/21, 1/22-prečišćen tekst i 13/22) i Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, br. 5/23), Općinsko vijeće Maglaj objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj

 

I

Objavljuje se javni oglas za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj.
Člana Općinske izborne komisije Maglaj imenuje Općinsko vijeće Maglaj, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH, na period od 7 (sedam) godina, od dana dobijanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH.

 

II


Sastav izborne komisije je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
U sastavu izborne komisije nastojat će se osigurati zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini, kako je propisano odredbom člana 2.14. stav (1) Izbornog zakona BiH.

 

III


(1) Opći uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
     a) da je lice sa pravom glasa
     b) da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provođenju izbora.

(2) Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
     a) da ima prebivalište na području općine Maglaj,
     b) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova i
     c) da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

(3) Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:
     a) članstvo u izbornoj komisiji i
     b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

Izuzetno od odredbe iz stava (2) tačka b) Posebnih uslova Javnog oglasa, član izborne komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme, ukoliko se radi o ponovnom izboru (reimenovanju) člana izborne komisije, odnosno ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 Izbornog zakona BiH.

 

IV


Za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovano lice obuhvaćeno članom 2.3 Izbornog zakona BiH, niti lice koje obavlјa izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8 stav (6) Izbornog zakona BiH, niti lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na poslјednjim općim i/ili poslјednjim lokalnim izborima.

Član Općinske izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, odnosno skupštine općine i skupštine grada, odnosno gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2 Izbornog zakona BiH, a nemaju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH.

 

V


Članove Općinske izborne komisije imenuje Općinsko vijeće Maglaj, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH.
Članovi Općinske izborne komisije ne zasnivaju radni odnos nego se imenuju na mandat u trajanju od sedam godina koji teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na odluku o imenovanju članova Općinske izborne komisije koju donosi Općinsko vijeće Maglaj.
Članovi Općinske izborne komisije su obavezni stalno se obučavati tokom obavlјanja mandata, u skladu sa Planom i programom edukacije koji donosi Centralna izborna komisija BiH.

 

VI


Prijava na javni oglas sadrži: prijavni obrazac sa kontakt podacima podnosioca prijave, listu dostavlјenih dokumenata i svojeručni potpis podnosioca prijave, te dokumente koji dokazuju ispunjavanje uslova iz javnog oglasa i to:

1. dokaz o stručnoj spremi kandidata - ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi (nostrifikovanu-priznatu diplomu ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, uključujući i diplome stečene nakon 06.04.1992. godine, u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, a u skladu sa propisima nadležnog organa koji vrši nostrifikaciju-priznavanje inostranih diploma),
2. dokaz o potrebnom iskustvu u provođenju izbora (dokaz mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavlјao ovu dužnost),
3. uvjerenje o prebivalištu-obrazac PBA-3 o prebivalištu (ne stariji od tri mjeseca, od dana izdavanja od strane nadležnog organa),
4. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjenju sa poslјednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini,
5. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbama člana 2.3. Izbornog zakona BiH
(Izjava je dostupna na internet stranici Centralne izborne komisije BiH i čini Prilog 5 Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 1/22 i 13/22).

Pored naprijed navedenih dokumenata kandidati mogu priložiti i dokaz o naučnom zvanju i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili nosiocu pravosudne funkcije i/ili prisustvu obukama u organizaciji Centralne izborne komisije BiH, ukoliko ih posjeduju i na osnovu kojih mogu biti dodatno bodovani, u skladu sa članom 10. stav (7) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini.

 

VII


Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavlјivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Javni oglas će se objaviti i na internet stranici (www.maglaj.ba) i oglasnoj tabli Općine Maglaj, ali se ta objava neće računati u rokove za prijavlјivanje kandidata.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave se mogu dostaviti putem pisarnice Općine Maglaj ili putem pošte na adresu: Općinsko vijeće Maglaj, Viteška 4, 74250 Maglaj sa naznakom: „Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj“ – NE OTVARATI.
Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj će pregledati dokumentaciju, a sa kandidatima čije su prijave blagovremene i potpune, obavit će se intervju, nakon čega će se sačiniti rang lista sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.
Predmet intervjua bit će poznavanje Izbornog zakona BiH i to: nadležnost izbornih komisija i biračkog odbora, provedba izbora i zaštita izbornog prava, planiranje aktivnosti i budžet, Etički kodeks organa za provođenje izbora i Poslovnik o radu Općinske izborne komisije Maglaj. Lista pitanja za intervju sa kandidatima za članstvo u Izbornoj komisiji dostupna je na www.izbori.ba.

Preuzimanje:

JAVNI OGLAS za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj