Četvrtak , 25. Jul, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU“ Dječiji vrtić“ Maglaj


img

 

 

Na osnovu člana 40. i 41. Zakona  o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:7/10), te na osnovu člana 54. Pravila JU „Dječiji vrtić“ Maglaj i Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora JU „Dječiji vrtić“ Maglaj donesene na sjednici održanoj 09.03.2023.godine, broj: 02/23, Upravni odbor raspisuje:

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU“ Dječiji vrtić“ Maglaj

na period od 4 (četiri) godine

 

I

Kandidati  treba da ispunjavaju sljedeće opće i posebne uslove:

a) Opće:

  • *da je državljanin Bosne i Hercegovine,
  • *da je stariji od 18 godina,
  • *da nema privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje,
  • *da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup koji je nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora,
  • *da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

b) Posebne:

  • *Da ima završen VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi  studijski ciklus sa najmanje 240 ETCS bodova u području predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije ili psihologije i najmanje pet godina rada na poslovima odgoja i obrazovanja. Izuzetno, za direktora predškolske ustanove može biti imenovan i nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja,
  • *da se naročito ističe svojim radom u organizaciji odgojno-obrazovne djelatnosti, pedagoškoj teoriji i praksi,
  • *sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
  • *komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
  • *rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere.

Pored općih i posebnih uslova kandidat za poziciju direktora JU „Dječiji vrtić“ Maglaj je dužan u konkursnoj proceduri priložiti i Programsku koncepciju rada razvoja Ustanove za naredne 4 godine.                                                       

II

Uz prijavu  kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu kopiju):

a) Svojeručnu potpisanu prijavu na Javni konkurs sa kontakt podacima (ime i prezime  kandidata, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa) i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže na Javni konkurs,

b) Biografija kandidata (CV),

c) Izvod iz matične knjige rođenih,

d) Uvjerenje o državljanstvu,

e) Diploma o završenoj stručnoj spremi,

f) Ovjerena izjava da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,

g) Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dužan je dostaviti kandidat koji bude imenovan),

h) Uvjerenje/dokaz da nije osuđivan za krivično  djelo i privredni prijestup  (dužan je dostaviti kandidat koji bude imenovan),

i) Dokaz da kandidat  ima najmanje pet (5) godina radnog  iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja (Radna knjižica, Potvrda ili Uvjerenje o radnom iskustvu ili Uvjerenje nadležne porezne uprave),

j) Programsku koncepciju rada i razvoja u JU u četverogodišnjem periodu,

k) Ljekarsko uvjerenje dužan je dostaviti kandidat koji bude izabran.

                                                                                     

Dokumeti koji se traže po konkursu i prilažu treba da budu originali ili ovjerene fotokopije, ne stariji od 3 (tri) mjeseca.

  III

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“, na internet stranici Općine Maglaj, na stranici JU Službe za zapošljavanje ZDK, na oglasnoj ploči Službe Biroa za zapošljavanje Maglaj i JU „Dječiji vrtić“ Maglaj.

IV

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevni avaz“, a najkasnije do 28.03.2023.godine do 15:00 sati.

V

Prijave na javni konkurs dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu:

JU „Dječiji vrtić“ Maglaj,

Ul. Civilnih žrtava rata bb,74 250 Maglaj, BiH

 Sa naznakom: „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Dječiji vrtić“ Maglaj -  NE OTVARATI“

VI

Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, bit će pozvani na intervju koji će se održati u prostorijama ustanove. O terminu intervjua kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa će biti blagovremeno obavješteni.

O odluci o imenovanju direktora Ustanove, u roku od osam dana od donošenja odluke obavještavaju se ostali učesnici konkursa.

Neblagovreme i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 VII

Za direktora će konačno  biti imenovan kandidat uz prethodno pribavljenu saglasnost osnivača.