Ponedeljak , 11. Dec, 2023

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

24. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj - prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj, održanog dana 20.02.2023. godine, sazivam 24. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za utorak, 28.02.2023. godine, sa početkom u 08:00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj, održane 31.01.2023. godine.

DNEVNI RED

01. Prijedlog Odluke o naknadama za vatrogastvo, Download
02. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Maglaj za 2023. godinu, Download
03. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Urbanističkog plana Kosova po zahtjevu Mešić (Hasan) Elvira, Download
04. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Urbanističkog plana Kosova po zahtjevu Husić (Fikret) Eldina, Download
05. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Kosova po zahtjevu Smajić Samila i Smajić Muradifa iz Kosove, Download
06. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi za k.č. br. 2811/4 k.o. Maglaj – predmet Bašić (Ibrahim) Esad, Download
07. Izvještaj o radu općinskog organa uprave Općine Maglaj – Općinski načelnik za 2022. godinu, Download
08. Program rada općinskog organa uprave Općine Maglaj – Općinski načelnik za 2023. godinu, Download
09. Plan i program rada „Komunalno javno društvo“ d.o.o. Maglaj za period 01.01. – 31.12.2023. godine, Download
10. Plan i program rada i razvoja J.P. „Veterinarska stanica“ Maglaj d.o.o. za 2023. godinu, Download
11. Plan i program održavanja, sanacije, rekonstrukcije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta i gradskih ulica sa finansijskim pokazateljima na području općine Maglaj za 2023. godinu, Download
12. Plan i program održavanja javne higijene i zimskog održavanja gradskih javnih površina sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu, Download
13. Plan i program održavanja javnog zelenila na gradskom području sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu, Download
14. Akcioni plan za implementaciju Platforme za mir 2022.-2023. godine, Download
15. Saglasnost za namjenu neopremljenog prostora potkrovlja JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ u Maglaju radi realizacije projekta „Izgradnje Resursnog centra za mlade u Maglaju“, Download
16. Informacija o upravnom rješavanju i provedenim upravnim postupcima Jedinstvenog organa uprave za 2022. godinu, Download
17. Informacija o statusu Općinskog pravobranioca. Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.