Ponedeljak , 17. Jun, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Zakazana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

 

Dvadeset treća redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj bit će održana u utorak, 31.01.2023. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 09:00 sati. Predloženi dnevni red sadrži dvadeset jednu tačku, te vijećnićka pitanja i inicijative.

Općinsko vijeće Maglaj bi trebalo razmatrati: Prijedlog Operativnog budžetskog/proračunskog kalendara za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna za 2024. godinu i Dokumenta okvirnog Budžeta/Proračuna za 2024. – 2026. godinu, Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj, Izvještaj o radu Općinskog vijeća Maglaj za 2022. godinu, Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2023. godinu, Prijedlog Odluke o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg i naknada članovima radnih tijela Općinskog vijeća Maglaj, Prijedlog Odluke o finansiranju političkih stranaka koje učestvuju u Općinskom vijeću Maglaj u 2023. godini, kao i Prijedlog Odluke o visini naknade za članove Općinske izborne komisije Maglaj za 2023. godinu.

Razmatrat će se: Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj za 2023. godinu, Nacrt Odluke o javnim priznanjima Maglaja, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za konačno imenovanje direktora Doma kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj, Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom Smailović (Mujo) Alminu iz Čoba radi oblikovanja građevinske parcele, Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni regulacionog plana "Omerdino Polje" po zahtjevu Olujić Damira, Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Smajlović (Islam) Ruvejde iz Čoba, Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Smajlović (Ramo) Hamzalije iz Čoba, Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti na imovinu, naslijeđe i poklon, te Rješenje o imenovanju Drugostepene stručne komisije.

Također, predviđeno je razmatranje: Rješenje o razrješenju člana Etičke komisije časti, Rješenje o imenovanju člana Etičke komisije časti, Rješenje o razrješenju člana Komisije za pitanje mladih i ravnopravnost polova, Rješenje o imenovanju člana Komisije za pitanje mladih i ravnopravnost polova, Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kao i Informacija o stanju javnog reda i mira na području općine Maglaj.