Subota , 20. Apr, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

23. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

Na osnovu člana 59. i člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj - prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 23.01.2023. godine, sazivam 23. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 31.01.2023. godine sa početkom u 09:00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj, održane 20.12.2022. godine.

DNEVNI RED

1. Prijedlog Operativnog budžetskog/proračunskog kalendara za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna za 2024. godinu i Dokumenta okvirnog Budžeta/Proračuna za 2024. – 2026. godinu, download

2. Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj, download

3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Maglaj za 2022. godinu, download

4. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Maglaj za 2023. godinu, download

5. Prijedlog Odluke o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg i naknada članovima radnih tijela Općinskog vijeća Maglaj, download

6. Prijedlog Odluke o finansiranju političkih stranaka koje učestvuju u Općinskom vijeću Maglaj u 2023. godini, download

7. Prijedlog Odluke o visini naknade za članove Općinske izborne komisije Maglaj za 2023. godinu, download

8. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj za 2023. godinu, download

9. Nacrt Odluke o javnim priznanjima Maglaja, download

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za konačno imenovanje direktora Doma kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj, download

11. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom Smailović (Mujo) Alminu iz Čoba radi oblikovanja građevinske parcele, download

12. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni regulacionog plana "Omerdino Polje" po zahtjevu Olujić Damira, download

13. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Smajlović (Islam) Ruvejde iz Čoba, download

14. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Smajlović (Ramo) Hamzalije iz Čoba, download

15. Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, download

16. Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti na imovinu, naslijeđe i poklon, download

17. Rješenje o imenovanju Drugostepene stručne komisije, download

18.
    a) Rješenje o razrješenju člana Etičke komisije časti, download
    b) Rješenje o imenovanju člana Etičke komisije časti, download

19.
    a) Rješenje o razrješenju člana Komisije za pitanje mladih i ravnopravnost polova, download
    b) Rješenje o imenovanju člana Komisije za pitanje mladih i ravnopravnost polova, download

20.
    a) Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, download
    b) Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, download

21. Informacija o stanju javnog reda i mira na području općine Maglaj. download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.