Ponedeljak , 17. Jun, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

JAVNI POZIV za sufinansiranje/finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja sredstvima Budžeta Općine Maglaj za 2023. godinu


img

 

Na osnovu člana 42. Statuta općine Maglaj – prečišćen tekst („Službene novine općine Maglaj“ broj: 08/07, 03/08 i 06/08) i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Maglaj za 2023. godine („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 13/22), Općinski načelnik donosi

 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje/finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja sredstvima Budžeta Općine Maglaj za 2023. godinu

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava neprofitnih organizacija i udruženjasa područja općine Maglaj, za sufinansiranje/finansiranje projekata iz oblasti: kulture, sporta, zdravlja, rada sa osobama sa invaliditetom, socijalnih usluga, unapređenja standarda boračkih kategorija, prevencija bolesti ovisnosti, humanitarne djelatnosti, afirmacije mladih, očuvanja kulturno-historijske baštine i sl.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća i pravo na dodjelu sredstava imaju registrovana udruženja i neprofitne organizacije, čiji su projekti iz oblasti koje su predmet Javnog poziva, a koja ispunjavaju opće i posebne kriterije iz Javnog poziva.

 

KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA:

 

Opći kriteriji:

1. Da je udruženje ili organizacija registrovano za djelovanje na području općine Maglaj, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. Da je cilj projekata u skladu sa Strategijom razvoja Općine Maglaj 2021-2027,

3. Da je od interesa za građane općine Maglaj, da doprinose razvoju iafirmaciji općine Maglaj i provode se na području općine Maglaj,

4. Da postoji ekonomska i društvena opravdanost projekta koje udruženje predlaže i sprovodi,

5. Da je udruženje pozitivno poslovalo tokom prethodne godine,

6. Da je udruženje opravdalo utrošena sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini;

7. Organiziranost i broj članova udruženja,

8. Broj lica koja učestvuju u realizaciji projekta,

9. Specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju.

 

Posebni kriteriji:

Pored osnovnih kriterija, posebni kriteriji se odnose da projektne aktivnosti sadrže i mogućnost uključivanja udruženja i organizacija van područja Općine Maglaj u predloženi projekat, i projekti čije su aktivnosti usmjerene na konkretne akcije i konkretne ciljne grupe u navedenim oblastima,

Tako da :

1. Posebni kriteriji koji se odnose na sredstva sa transfera Kultura odnose se na projekte koji imaju značaj promocije kulturne baštine na području općine Maglaj;

2. Posebni kriteriji koja se odnose na srestva sa transfera Sportski klubovi (omladinski -sportske aktivnosti) su da projekti imaju za cilj okupljanje mladih različitih uzrasta i pola, da pored takmičarskog i obrazovnog karaktera, te pružanje podrške uspješnim i perspektivnim sportistima.

3. Posebni kriteriji koja se odnose na sredstva sa transfera Sportski klubovi/Invalidski sport su da projekti imaju za cilj okupljanje invalidnih lica, njihov rad i djelovanje kroz organizaciju raznih sportskih aktivnosti.

4. Posebni kriteriji koja se odnose na sredstva sa transfera Budžet za mlade su da projekti imaju zacilj promociju mladih, njihov rad i djelovanje kroz niz aktivnosti koje doprinose boljem položaju mladih.

5. Posebni kriteriji koja se odnose na sredstva sa transfera Boračke organizacije su da projektiimaju za cilj promociju i rad boračkih organizacija, organizaciju aktivnosti kojima se obilježavaju značajni datumi za Općinu Maglaj i Bosnu i Hercegovinu, te pružanje pomoći i podrške borčkim kategorijama i članovima njihovih porodica za ostvarivanje osnovnih i dopunkih prava boračkih kategorija i članova njihovih porodica,

6. Posebni kriteriji koja se odnose na sredstva sa transfera Civilne organizacije su da projekti imaju za cilj promociju civilnih organizacija, organizaciju aktivnosti koje promovišu Općinu Maglaj, afirmaciju i djelovanje civilnih organizacija, realizacija projekata sufinansiranih od strane međunarodnih organizacija i sl.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumenti koje je potrebno dostaviti u prijavi:

 1. *Rješenje o registraciji (ukoliko je izmijenjeno, dostaviti i osnovno rješenje);
 2. *Program rada sa finansijskim planom za tekuću godinu;
 3. *Bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu (naknadno dostaviti);
 4. *Dokaz da je udruženje/organizacija registrovano u oblasti za koju se podnosi prijedlog projekta (iz Rješenja oregistraciji ili Statuta udruženja);
 5. *Projektni prijedlog;
 6. *Administrativni podaci o aplikantu;
 7. *Finansijska identifikaciona forma;
 8. *Pregled ukupnog Budžeta projekta;
 9. *Popunjen obrazac za sufinansiranje/finansiranje projektne projektne ideje;
 10. *Za sportske klubove popuniti Upitnik;

Organizacija/udruženje koje je registrovano u 2022. i nije dobilo sredstva za projekte, nijedužno dostaviti dokumentaciju pod rednim brojevima 3.

 

OCJENA PRIJAVA:

Ocjenu i pripremu prijedloga rang liste projekata neprofitnih organizacija i udruženja pristiglih na ovaj poziv, vrši Komisija koju imenuje Općinski načelnik u skladu sa Kriterijima o raspodjeli sredstava po objavljenom javnom pozivu.

Neće se uzeti u razmatranje prijave neprofitnih organizacija i udruženja:

 • -koji ne ispunjavaju opće i posebne kriterije iz ovog poziva,
 • -čiji projekti nisu prijavljeni na način propisan ovim pozivom,
 • -čiji projekti imaju komercijalni ili isključivo naučno-istraživački karakter,
 • -čiji projekti nemaju konkretne i mjerljive aktivnosti,
 • -koji apliciraju sa projektima koji je ranije podržala Općina Maglaj (projekti koji su već sa vizijom i misijom bili finansirani od strane Općine Maglaj) izuzev projekata koji imaju tradicionalni i internacionalni karakter (više od 10 godina tradicije).

U slučaju da udruženje aplicira sa partnerom u projektu, svi partneri u projektu treba da dostave potvrdu o učešću u projektu odnosno potvrdu o sufinansiranju projekta.

Za udruženja koja su osnovana sa namjerom pomoći u ispunjavanju osnovnih prava određenih kategorija stanovništva (boračka i civilna) visinu sredstava će se odrediti u skladu sa pristiglim aplikacijama.

 

PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol općine Maglaj ili poštom na adresu:

Općina Maglaj

Viteška broj 4

74250  Maglaj

„Prijava na Javni poziv– ne otvaraj“,

 

(sa napomenom za koju oblast se predaju aplikacije: mladi, kultura, sport, civilna udruženja, boračka udruženja)

 

Prijava u cjelosti mora biti dostavljena u printanoj formi na A4 formatu i na CD-u ili STIK-u.

Svi dokumenti koji se predaju u prijavi moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 10.02.2023. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva možete dobiti i pozivom na brojeve telefona 032/465-837 i 032/465-830 ili na email: selena.sehic@maglaj.ba i eldina.mehinagic@maglaj.ba.

O rezultatima Javnog poziva svi aplikanti će biti pismeno obavješteni.

 

Protiv Odluke o izboru korisnika sredstava, učesnik Javnog poziva može podnijeti prigovor Općinskom načelniku u roku tri dana od dana dobijene obavijesti rezultata.

 

1.Projektni prijedlog

2.Administrativni podaci o aplikantu

3.Finansijska identifikaciona forma

4.Pregled budzeta proracuna

5.OBRAZAC sufinansiranje-finansiranje projektne ideje

6.Upitnik za SD