Nedjelja , 01. Oct, 2023

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Obavještenje o organizovanju javnog uvida i javne rasprave o Nacrtu djelimične Izmjene urbanističkog plana „Kosova“


img

 

Obavještavaju se građani općine Maglaj da se u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Maglaj, broj: 02-04-1-2001/22 od 24.10.2022. godine i Odluke broj: 02-04-1-2002/22 od 24.10.2022. godine o usvajanju Nacrta djelimične Izmjene urbanističkog plana „Kosova“, provodi postupak Javnog uvida u trajanju od 20 dana i to u periodu od 18.01.2023. godine do 06.02.2023. godine. Nakon toga organizuje se Javna rasprava, dana 07.02.2023. godine u 14,00 sati u prostorijama Mjesne zajednice Kosova.

Izmjena urbanističkog plana obuhvata zemljište označeno kao k.č. broj: 1481/22 k.o. Kosova, posjednik Husić (Fikreta) Eldin sa dijelom 1/1, koje se nalazi u naselju Kosova, područje zvano Ražište koje veže uz postojeću „staru cestu“ pored rijeke Bosne i zemljište označeno sa k.č. broj: 79/14, 79/20 i 79/21 k.o. Kosova, posjednik Mešić (Hasana) Elvir sa dijelom 1/1, područje zvano Šibovice koje se nalazi između magistralnog puta M-17 i rijeke Bosne.

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, prostorijama Općine Maglaj, kancelarija broj 41, web stranici Općine Maglaj i web stranici Mjesne zajednice Kosova.

Detaljnije informacije o Nacrtu dokumenta zainteresovana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana, u periodu javnog uvida će se upisivati u svesku, koja će se nalaziti u prostoriji Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove i dostavljati u pisanom obliku na adresu:

Općina Maglaj,

Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove,

Viteška broj 4, Maglaj.

 

Pozivaju se zainteresirani građani općine Maglaj, posebno mještani naseljenog mjesta Kosova da izvrše uvid u Nacrt djelimične Izmjene urbanističkog plana „Kosova“, prisustvuju Javnoj raspravi i daju svoje mišljenje.

Za sve dodatne informacije, svi zainteresirani mogu se obratiti u Općinu Maglaj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 41 i na broj telefona: 032 465 825.

 

Download