Ponedeljak , 17. Jun, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos


img

 

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne  i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/05 i 103/21), a u vezi sa članom 104. i 105. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09) i članom 96. i 97. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 5/11) i Odlukom o potrebi raspisivanja javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika (broj: 06-45-1-3/23 od 05.01.2023. godine), Općinski načelnik Maglaj, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos

 

1. Referent vatrogasac - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi civilne zaštite Općine Maglaj – Profesionalna vatrogasna jedinica

2. Referent za održavanje premjera - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Maglaj – Odsjek za geodetske i imovinsko pravne poslove

 

Opis poslova za poziciju 1.

 • *neposredno učestvuje u akcijama gašenja požara; učestvuje u provođenju mjera preventivne zaštite od požara; vrši kontrolu ispravnosti svih sredstava, sprava i opreme na vozilu i o tome vodi pisanu evidenciju; upravlja i rukuje sredstvima i opremom na motornom vozilu prilikom intervencije; učestvuje u pranju i polijevanju ulica, mostova i drugo; vrši otpremu vatrogasnih aparata i opreme trećim licima radi servisiranja; vrši servisiranje vatrogasnih aparata, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca akcijom gašenja požara, komandira/starješine, zamjenika komandira/starješine, pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

 

Opis poslova za poziciju 2.

 • *vrši sve poslove oko premjera i održavanja premjera, zemljišta u različitim razmjerama; vrši usklađivanje starog i novog premjera i izrađuje prijavne listove za zemljišnu knjigu; obrađuje podatke sa terena kroz tehnički elaborat; vrši potrebna računanja, kartiranja snimljenih terena na odgovarajućim planovima i indikacionim skicama; ucrtava i izvlači kartirani detalj, računa površine parcel, izrađuje prijavne listove i ostalo vezano za terenski rad; obavlja poslove u postupku uspostave i održavanja katastra, podzemnih instalacija; vrši i druge poslove u imovinsko pravnim predmetima; obavlja i druge poslove iz oblasti premjera i katastra, po nalogu šefa Odsjeka, pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

 

Opći uslovi za poziciju za 1. i 2:

Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati mora ispunjavati i opće uslove propisane članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH a u vezi sa članom 104. Zakona o zaštiti od požara (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09) i članom 96. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 5/11), da je državljanin BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH i da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Posebni uslovi za poziciju 1.

 • - srednja stručna sprema III ili IV stepen tehničkog smjera ili druga srednja škola,
 • - da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca,
 • - da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • - da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine,
 • - položen ispit za profesionalnog vatrogasca ili obaveza polaganja ispita u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos,
 • - radni staž:1 godina.

 

Potrebni dokumenti za poziciju 1. (original ili ovjerene fotokopije)

 • - prijava na javni oglas koja je potpisana i sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
 • - rodni list,
 • - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • - potvrda o prebivalištu (ne starije od tri mjeseca),
 • - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • - uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine (ne starije od 3 mjeseca),
 • - ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH,
 • - ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH,
 • - diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi,
 • - uvjerenje (dokaz) o radnom stažu (uvjerenje izdato od Porezne uprave o podacima o radnom stažu/iskustvu nakon sticanja srednje stručne spreme ili uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca),
 • - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca, odnosno obaveza polaganja ispita u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos, kako je to propisano članom 105. stav 3. i članom 106. stav (1) i (2) tačka 1) Zakona o požaru i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09),

Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti kandidat koji bude primljen će biti dužan dostaviti nakon što rješenje o prijemu u radni odnos postane pravosnažno.

 

Posebni uslovi za poziciju 2.

 • *SSS –IV stepen, geodetska škola,
 • *položen stručni ispit,
 • *poznavanje rada na računaru,
 • *položen vozački ispit B kategorije
 • *radni staž: šest (6) mjeseci nakon završene srednje stručne spreme.

 

Potrebni dokumenti za poziciju 2. (original ili ovjerene fotkopije):

       - prijava na javni oglas koja je potpisana i sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt  telefon,

 • *rodni list,
 • *uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • *potvrda o prebivalištu (ne starija od tri mjeseca),
 • *dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije,
 • *ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH,
 • *ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH,
 • *diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi,
 • *uvjerenje (dokaz) o radnom stažu (uvjerenje izdato od Porezne uprave o podacima o radnom stažu/iskustvu nakon sticanja srednje stručne spreme ili uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca), ili uvjerenje o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa izdato od poslodavca kod kojeg je stručno osposobljavanje obavljeno,
 • *uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti će biti dužan dostaviti izabrani kandidat nakon što rješenje u prijemu u radni odnos bude pravosnažno.

Svaki kandidat je dužan uz prijavu dostaviti svojeručno potpisanu izjavu da daje izričitu saglasnost Općini Maglaj za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanim u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugog propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/06, 76/11 i 89/11).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa obavit će se intervju.

Radni odnos se zasniva uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom prostoru Federacije Bosne i Hercegovine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje, putem pošte, preporučeno ili predavanjem na pisarnici Općine Maglaj, na adresu: Općina Maglaj, PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS - “NE OTVARATI” - Viteška broj 4. 74250 Maglaj

 

Download