Nedjelja , 01. Oct, 2023

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

KJD MAGLAJ: Javni oglas za prijem radnika


img

 

Na osnovu člana 4. i člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZE-Do kantona (Službene novine ZDK br. 8/19, 6/20, 19/20) , člana  4. stav (1) i (2) Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u KJD d.o.o. Maglaj broj 01-947/19, 01-1261/19 i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj  01-1561/22, raspisuje se:

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

 

KJD d.o.o. Maglaj, sa sjedištem na adresi Ulica mladih br. 4 Maglaj,  na osnovu ukazane potrebe raspisuje javni oglas za prijem radnika na sljedeće radno mjesto:

  • *Administrativno – tehnički sekretar, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme , sa ugovorenim probnim radom u trajanju od 3 mjeseca.

 

Opis poslova:

- Vođenje administrativno – tehničkih poslova za potrebe uprave Društva;

- Podrška upravi u vezi sastanaka, stranaka, poslovnih događanja;

- Organizacija sastanaka, skupova i događaja vezanih za upravu i njihove projekte;

- Priprema i izrada zapisnika sa sastanaka po potrebi, izvještaja , programa i drugih pisanih dokumenata;

- Evidentiranje i čuvanje poslovne i druge dokumentacije;

- Vodi djelovodne knjige (protokol) i odgovara za distribuisanje i odlaganje svih protokolisanih materijala;

- Prijem i otprema pošte;

- Prijem i briga o strankama, posjetiocima i gostima Društva;

- Jezičko prevodilački poslovi, prevođenje jednostavnijih dokumenata i akata;

- Administrativna podrška u svim poslovnim aktivnostima;

- Pedantno organizovanje radnog prostora;

- Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih. Iznos osnovne plate je 408 x 2,00.

 

Uslov za obavljanje poslova Administrativno – tehničkog sekretara, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu su:

SSS IV stepen upravni referent ili završena gimnazija, posjedovanje najmanje jedne godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, poznavanje engleskog ili njemačkog jezika, komunikativnost, sposobnost timskog rada, pedantnost, odgovornost.

 

Kandidati su dužni dostaviti:

 

  1. a) Potpisanu prijavu na javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, sa podacima o adresi, broju telefona i e – mail adresi, ukoliko istu posjeduju,
  2. b) Dokaz o stečenoj stručnoj spremi koja se tražiza radno mjesto,
  3. c) Dokaz o radnom iskustvu (na osnovu kojeg se sa sigurnošću može utvrditi da je kandidat stekao radno iskustvo u trajanju od najmanje jedne godine na istim ili sličnim poslovima radnog mjesta za koje se vrši prijem),
  4. d) Dokaz o poznavanju rada na računaru,
  5. e) Dokaz o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika,
  6. f) Dokaz o boračkom statusu (ukoliko je kandidat pripadnik boračke kategorije).

 

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu priložiti naprijed navedenu traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati čije prijave budu potpune, blagovremene i uredne će biti pozvani na intervju.

Postupak izbora za radno mjesto Administrativno – tehnički sekretar zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 09.12.2022. godine. Izabrani kandidat na radno mjesto traženo oglasom će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o njegovom izboru , dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijava na javni oglas se podnosi na adresu: KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4 Maglaj, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

Za sva dodatna obavještenja pozvati na broj telefona 032-603-523.