Petak , 02. Jun, 2023

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

JU Centar za socijalni rad: J A V N I  O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 


img

 

JU  Centar za socijalni rad Maglaj,  na osnovu  člana 9. i  člana 10. Pravilnika o radu  broj: 01/04-1/22 -Prečišćeni tekst, člana 4.stav (3) i člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 08/2019, 06/20, 19/20), Odluke direktorice o potrebi prijema u radni odnos na određeno vrijeme broj:30-3-2/22 od 14.06.2022.godine, raspisujeJU  Centar za socijalni rad Maglaj,  na osnovu  člana 9. i  člana 10. Pravilnika o radu  broj: 01/04-1/22 -Prečišćeni tekst, člana 4.stav (3) i člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 08/2019, 06/20, 19/20), Odluke direktorice o potrebi prijema u radni odnos na određeno vrijeme broj:30-3-2/22 od 14.06.2022.godine, raspisuje


J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 

 

Naziv radnog  mjesta za koje se raspisuje oglas:    

Referent za računovodstvene i blagajničke poslove, 1 izvršilac


Kratak opis poslova:

-vrši mjesečni obračun za trebovanje i isplate novčanih naknada iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom

-vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, te blagajne

-izrada periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja i 

-druge poslove navedene u opisu poslova radnog mjesta Referenta za blagajničke i računovodstvene poslove u Pravilniku o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.  

Osnovna plaća obračunava se u skladu sa Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Maglaj.


Pored općih uslova za zaključivanje ugovora o radu predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

-VII stepen stručne spreme, dipl.ekonomista ili bachelor ekonomije sa ostvarenih 240 ECTS bodova 

-najmanje 2 godine radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računaru 

Uz prijavu na oglas kandidati  su dužni dostaviti originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:

-prijavu na javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

-diploma o završenom visokom obrazovanju (ovjerena kopija)

-dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje iz Porezne uprave)

-dokaz o poznavanju rada na računaru

-izvod iz matične knjige rođenih

-uvjerenje  o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)


Ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme, u trajanju od 8 (osam) mjeseci, puno radno vrijeme, uz obavezan probni rad od 6 (šest)  mjeseci.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa bit će pozvani da pristupe pismenom i usmenom stručnom ispitu.


Oblast i literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit:

1.Zakon o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH”, broj:102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 ,104/16, 05/18, 11/19 i 99/19)

2.Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:83/09)

3.Zakon o finansijskom poslovanju (“Sl.novine F BiH, broj:48/16)

4.Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:34/14)

5.Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:60/14)

6.Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:69/14, 14/15 i 04/16)7. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15).


Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim od kandidata.


Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se lično ili poštom najkasnije 15-og (petnaestog) dana od dana poslednje objave, na adresu :

JU Centar za socijalni rad Maglaj, Ulica Srebreničkih žrtava rata bb.Prijava na javni oglas se dostavlja na adresu poslodavca u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.(uz naznaku za koje radno mjesto se prijava dostavlja)Prijava mora biti uredna, potpuna i blagovremena.

 

Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačnih u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kontakt za davanje dodatnih obavještenja, 032/ 609-711 i 032/603-527.

 

 

Direktorica

Svjetlana Zamboni