Nedjelja , 26. Jun, 2022

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

J A V N I  P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za uzgoj krastavca kornišona na području općine Maglaj


img

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2022. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj: 12/21), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2022. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj: 5/22), Načelnik općine o b j a v lj u j e

 

J A V N I  P O Z I V


za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za uzgoj krastavca kornišona na području općine Maglaj

 

 

PREDMET POZIVA

Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za uzgoj krastavca kornišona na području općine Maglaj u 2022.godini.


Pravo na podršku u ovoj proizvodnji imaju poljoprivredni proizvođači koji su zasnovali proizvodnju krastavca kornišona od 0,05 ha (0,5 dunuma) i više.


Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 08.07.2022. godine.


Visina poticaja za navedenu proizvodnju će se na površinama od 0,5 – 1 dunuma množiti sa koeficijentom 1 (jedan), a za površine preko 1 dunuma zasađene površine se množi koeficijentom 1,25. Iznos poticaja po 1 (jednom) dunumu iznosi 100,00 KM.


Visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, zavisno od zaprimljenih i odobrenih zahtjeva.

 

PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

Poljoprivrednici koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstva i Registar klijenata i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

Individualni poljoprivredni proizvođači koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava i Registar klijenata na svom ili zakupljenom zemljištu od fizičkih lica i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

 

VRSTA POTICAJA

Uzgoj krastavca kornišona

KRITERIJI

Zasnovana proizvodnja krastavca kornišona od 0,05 ha (0,5 dunuma) i više na području općine Maglaj, na vlastitom ili zakupljenom zemljištu.

DOKUMENTACIJA

*Zahtjev;
*Lista korištenja iz RPG-a i RK;
*Rješenje o registraciji djelatnosti kao obrta, odnosno sudskog rješenja (za d.o.o.);
*Dokaz o vlasništvu nad parcelom ili ugovor o zakupu/korištenju zemljišta na kome je zasnovana proizvodnja, ukoliko se isti dokaz ne nalazi već u dosijeu RPG-a i RK-a;
*Ugovor sa otkupljivačem;
*Potvrda o aktivnom tekućem računu;

 

PROVEDBA POSTUPKA PROVEDBA POSTUPKA 


Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola općine Maglaj. Ispunjenost kriterija utvrdit će Komisija imenovana od strane Načelnika općine, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Načelniku općine koji donosi odluku o isplati poticaja.U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja.

Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 08.07.2022.  godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Isplata odobrenih sredstava poticaja, po ovom javnom pozivu, će biti isplaćena po završetku obračuna po svim javnim pozivima za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji a najkasnije do 31.12. 2022. godine.