Petak , 27. May, 2022

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

JAVNI POZIV za sufinansiranje/finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja sredstvima Budžeta Općine Maglaj za 2022. godinu


img

 

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2022. godinu i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2022. godinu (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 12/21)  načelnik općine d o n o s i

 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje/finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja sredstvima Budžeta Općine Maglaj za 2022. godinu

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava neprofitnih organizacija i udruženja za sufinansiranje/finansiranje projekata iz oblasti: kulture, sporta, zdravlja, rada sa osobama sa invaliditetom, socijalnih usluga, unapređenja standarda boračkih kategorija, prevencija bolesti ovisnosti, humanitarne djelatnosti, afirmacije mladih, očuvanja kulturno-historijske baštine i sl.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća i pravo na dodjelu sredstava imaju registrovana udruženja i neprofitne organizacije, čiji su projekti iz oblasti koje su predmet Javnog poziva, a koja ispunjavaju opće i posebne kriterije iz Javnog poziva.

 

KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA:

 

Opći kriteriji:

1. Da je udruženje registrovano za djelovanje na području općine Maglaj, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. Da je realizacija projekata od interesa za građane općine Maglaj ili doprinose razvoju i afirmaciji općine Maglaj i provode se na području općine Maglaj,

3. Da je postoji ekonomska i društvena opravdanost projekta koje udruženje predlaže i sprovodi,

4. Da je udruženje pozitivno poslovalo tokom prethodne godine,

5. Da je udruženje opravdalo utrošena sredstava doznačena iz Budžeta Općine Maglaj za projekte odobrene u prethodnoj godini ukoliko su korištena;

6. Organiziranost i broj članova udruženja,

7. Broj lica koja učestvuju u realizaciji projekta,

8. Specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju.

 

Posebni kriteriji:

Pored osnovnih kriterija, posebni kriteriji se odnose da projektne aktivnosti sadrže i mogućnost uključivanja invalidnih osoba u predloženi projekat, i projekti čije su aktivnosti usmjerene na konkretne akcije i konkretne ciljne grupe u navedenim oblastima.

 

Tako da :

1. Posebni kriteriji koji se odnose na sredstva sa transfera – Kultura su da projekti imaju jedan od ciljeva promociju 50. godina festivala „Studentsko ljeto“, da projekti imaju tradicionalni karakter, te da se najmanje 5 godina za redom održavala kulturna manifestacija (za tradicionalne aktivnosti koje se nisu održavale tokom trajanja primjene mjera COVID-19 će se imati razumjevanja) kao i to da projekti koji imaju značaj promocije kulturne baštine općine Maglaj;

2. Posebni kriteriji koji se odnose na sredstva sa transfera – Civilne organizacije su da projekat ima jedan od ciljeva provođenja aktivnosti u oblasti ekologije, razvoja društvenih aktivnosti, aktivnosti u oblasti humanitarnog rada i rada sa osjetljivim kategorijama stanovništva i sl.

3. Posebni kriteriji koja se odnose na sredstva sa transfera Omladinski sport su da projekti imaju za cilj okupljanje mladih različitih uzrasta i pola, da pored takmičarskog i obrazovni karakter te pružanje podrške uspješnim i perspektivnim sportistima

4. Posebni kriteriji koja se odnose na sredstva sa transfera Invalidski sport su da projekti imaju za cilj okupljanje invalidnih lica, njihov rad i djelovanje kroz organizaciju raznih sportskih aktivnosti.

5. Posebni kriteriji koja se odnose na sredstva sa transfera Budžet za mlade su da projekti imaju za cilj promociju mladih, njihov rad i djelovanje kroz niz aktivnosti koje doprinose boljem položaju mladih.

6. Posebni kriteriji koja se odnose na sredstva sa transfera Boračke organizacije su da projekti imaju za cilj promociju i rad boračkih organizacija, organizaciju aktivnosti kojima se obilježavaju značajni datumi za Općinu Maglaj i BiH, te pružanje pomoći i podrške boračkim kategorijama i članovima njihovih porodica za ostvarivanje osnovnih i dopunskih prava boračkih kategorija i članova njihovih porodica,

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumenti koje je potrebno dostaviti u prijavi:

 1. 1. Rješenje o registraciji (ukoliko je izmijenjeno, dostaviti i osnovno rješenje);
 2. 2. Program rada sa finansijskim planom za tekuću godinu;
 3. 3. Bilans stanja, bilans uspjeha (dostaviti naknadno nakon izvršenog obračuna odnosno ovjere od strane FIA) i narativni izvještaj za prethodnu godinu;
 4. 4. Dokaz da je udruženje/organizacija registrovano u oblasti za koju se podnosi prijedlog projekta (iz Rješenja oregistraciji ili Statuta udruženja);
 5. 5. Projektni prijedlog (obrazac možete preuzeti OVDJE.)
 6. 6. Administrativni podaci o aplikantu (obrazac možete preuzeti OVDJE.)
 7. 7. Finansijska identifikaciona forma (obrazac možete preuzeti OVDJE.)
 8. 8. Pregled ukupnog Budžeta projekta (obrazac možete preuzeti OVDJE.)
 9. 9. Popunjen obrazac za sufinansiranje/finansiranje projektne projektne ideje (obrazac možete preuzeti OVDJE. )

 

Organizacija/udruženje koje je registrovano u 2021. i nije dobilo sredstva za projekte, nije dužno dostaviti dokumentaciju pod rednim brojevima 3.

 

OCJENA PRIJAVA:

Ocjenu i pripremu prijedloga rang liste projekata neprofitnih organizacija i udruženja pristiglih na ovaj poziv, vrši Komisija koju imenuje Načelnik općine Maglaj u skladu sa Kriterijima o raspodjeli sredstava po objavljenom javnom pozivu.

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave neprofitnih organizacija i udruženja:

 • -koji ne ispunjavaju opće i posebne kriterije iz ovog poziva,
 • -čiji projekti nisu prijavljeni na način propisan ovim pozivom,
 • -čiji projekti imaju komercijalni ili isključivo naučno-istraživački karakter,
 • -čiji su projekti napravljeni samo u korist članova organizacije/udruženja,
 • -čiji projekti nemaju konkretne i mjerljive aktivnosti.
 • -koji apliciraju sa projektima koji je ranije podržala općina Maglaj(projekti koji su već sa vizijom i misijom bili finansirani od strane općine Maglaj) izuzev projekata koji imaju tradicionalni i internacionalni karakter (više od 5 godina tradicije) .

 

U slučaju da udruženje aplicira sa partnerom u projektu, svi partneri u projektu treba da dostave potvrdu o učešću u projektu odnosno potvrdu o sufinansiranju projekta.

Za udruženja koja su osnovana sa namjerom pomoći u ispunjavanju osnovnih prava određenih kategorija stanovništva (boračka i civilna) visinu sredstava će se odrediti u skladu sa pristiglim aplikacijama).

 

PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol Općine Maglaj ili poštom na adresu:

Općina Maglaj

Ulica Viteška broj 4

74250  Maglaj

„Prijava na Javni poziv– ne otvaraj“,

 

(sa napomenom za koju oblast se predaju aplikacije : mladi, kultura, sport, boračka udruženja)

 

Prijava u cjelosti mora biti dostavljena u printanoj formi na A4 formatu

Svi dokumenti koji se predaju u prijavi moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 10.02.2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva možete dobiti i pozivom na brojeve telefona 032/465-837 i 032/465-830 ili na email: selena.sehic@maglaj.ba i eldina.mehinagic@maglaj.ba.

O rezultatima Javnog poziva svi aplikanti će biti pismeno obaviješteni.

Protiv Odluke o izboru korisnika sredstava, učesnik Javnog poziva može podnijeti prigovor

Načelniku općine Maglaj u roku tri dana od dana dobijene obavijesti rezultata.