Petak , 21. Jan, 2022

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

JU Dom zdravlja Maglaj: Javni oglas za prijem u radni odnos


img

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH" broj: 26/16, 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko —dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona" broj: 8/19), Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika u JU „Dom zdravlja“ Maglaj broj:11/UO-968/17 od 08.08.2017.godine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 01-2069/21 od 15.11.2021. godine, direktor Ustanove na osnovu ukazane potrebe, raspisuje

 

 J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

 

 I   RADNO MJESTO

     1.Doktor medicine – 6 izvršioca na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci u punom radnom vremenu.

Osnovna plata za radno mjesto doktora medicine u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 1.819,00 KM.

Doktor medicine je generalno odgovoran za obim i kvalitet pruženih usluga svim pacijentima koji su se prijavili u Službu sa urednom dokumentacijom za ostvarivanje prava po osnovu zdravstvene zaštite.  Obavlja i druge poslove koji neposredno proističu iz kategorije poslova doktora medicine. Poslovi detaljno opisani u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Javnoj ustanovi «Dom zdravlja» Maglaj

 

II   U S L O V I

 

Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta  kako slijedi:

OPŠTI USLOVI

 • -Da je državljanin BiH
 • -Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost

POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto su:

 • -Da imaju završen fakultet/školu za stručno zvanje traženo oglasom,
 • -Da imaju položen stručni ispit za traženo zvanje
 • -Da imaju važeću licencu za samostalno obavljanje poslova, izdate od strane nadležne komore

 

III   POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu na oglas (pisana prijava sa podacima o kandidatu, podacima o radnom mjestu na koje se kandidat prijavljuje), koja mora biti poseban potpisan dokument od strane podnosioca, kandidati su dužni priložiti i slijedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • -Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom kandidata i e-mail adresom,
 • -Diplomu o završenom fakultetu,
 • -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • -Licencu izdatu od strane nadležne komore,
 • -Izvod iz matične knjige rođenih,
 • -Uvjerenje o državljanstvu,
 • -Čekanje na posao nakon sticanja stručne spreme (na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje),
 • -Dokaz o pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica (ratni vojni invalid, član porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice demobilisanog borca) izdat od strane ovlaštene institucije, ako ih ima
 • -Uvjerenje o radnom iskustvu iz porezne uprave ili listing iz PIO-a,
 • -Dokazi o stručnom usavršavanju ako ih ima.

 

NAPOMENA: samo izabrani kandidati će biti u obavezni  da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka. Ukoliko kandidat/i, u ostavljenom roku, ne dostavi/e ljekarsko uvjerenje smatrat će se da je/su odustao/li od zaposlenja.

 

IV POSTUPAK IZBORA I BODOVANJA

 

Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog i usmenog ispita te intervjuom sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni stručni ispit , kao i dostavljena dokumentacija.

Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se kvalifikovao za usmeni stručni ispit, u suprotnom se smatra da nije uspješno riješio test i isključuje se iz dalje oglasne procedure.

Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se smatrao uspješnim na usmenom ispitu.

Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidatima će biti saopšten prilikom pristupanja na pismeni i usmeni stručni ispit. Svi kandidati će biti naknadno obavješteni o sadržaju iz kojih će pismeni i usmeni dio ispita biti pripremljen.

 

V   POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica.

Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima ( znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na sljedeću adresu:

 

J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250  M a g l a j

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

J.U. „Dom zdravlja“ Maglaj nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatima.

 

Osoba ovlaštena za davanje dodatnih obavještenja je Almin Pašić, telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 465 670.