Petak , 25. Sep, 2020

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Obavijest o održavanju javne rasprave o Nacrtu Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. godinu

img

Na trideset drugoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj održanoj dana 31.10.2019. godine prihvaćen je Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. fiskalnu godinu i Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. fiskalnu godinu. Na istoj sjednici donesen je Zaključak kojim su Služba za privredu, financije/finansije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj i Načelnik općine zaduženi da do 21.11.2019. godine organizuju JAVNU RASPRAVU na temu "Primjedbe i prijedlozi na Nacrte donesenih dokumenata".

Tokom Javne rasprave prisutnima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim dokumentima u formi Nacrta, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije istih.

Javna rasprava počinje teći od 01.11. pa do 21.11.2019. godine. Raspored i termini Javnih rasprava će biti održani kako slijedi:

1. Za područja MZ-a Bijela Ploča, Jablanica, i Rakovac Javna rasprava će se održati u Domu MZ Bijela Ploča dana 11.11.2019. godine (ponjedjeljak) sa početkom u 13:00h,

2. Za područja MZ-a Moševac, Kosova, Ravna i Oruče Javna rasprava će se održati u Društvenom domu MZ Moševac dana 12.11.2019. godine (utorak) sa početkom u 13:00h,

3. Za područja MZ-a Krsno polje - Bakotić, Bočinja, Ulišnjak i Straište Javna rasprava će se održati u Društvenom domu u MZ Ulišnjak dana 13.11.2019. godine (srijeda) sa početkom u 13:00h,

4. Za područja MZ-a Liješnica i Bradići Javna rasprava će se održati u Društvenom domu u Liješnici dana 14.11.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 13:00h,

5. Za MZ Misurići Javna rasprava održat će se dana 15.11.2019. godine (petak) u Domu u Misurićima sa početkom u 14:00h,

6. Za područje Mjesnih zajednica novošeherskog kraja Javna rasprava će se održati u Klubani u Novom šeheru dana 18.11.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 13:00h.

Dana 20.11.2019. godine (srijeda) završna centralna javna rasprava bit će organizirana i u sali općinskog vijeća Maglaj (Dom kulture "Edhem Mulabdić") sa početkom u 16:00 sati za sve zainteresovane građane, predstavnike privrednih društava, predstavnike samostalnih radnji, budžetskih korisnika i sve ostale koji smatraju da mogu pomoći u procesu predlaganja primjedbi i prijedloga na pomenute Nacrte.

Do posljednjeg dana provođenja javne rasprave, zainteresovana lica, Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva svoje prijedloge na navedene dokumente mogu dostaviti i u pisanoj formi.

Također, obavještavamo sve zaiunteresiranej da nacrt budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. fiskalnu godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. fiskalnu godinu mogu naći u zgradi Općine Maglaj na Pisarnici, u kancelarijama Službe za privredu finansije/financije i razvoj poduzetništva, te na web stranici Općine Mgalaj, na adresi www.maglaj.ba.

 

Tekst Obavještenja možete preuzeti ovdje

Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. godinu možete preuzeti ovdje

Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020. godinu možete preuzeti ovdje(maglaj.ba)