Petak , 25. Sep, 2020

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na p


img

 

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine
i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05) i Odluke o odobravanju
realizacije programa pomoći održivog povratka „izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od
značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu
2020 i 2021 godine” broj: 03-36-2-333/19 od 01.11.2019. godine, a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i
transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka u 2020. i 2021. godini, Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje


JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija
infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka
na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2020. i 2021 godine”

 1. 1.Predmet javnog poziva

 2. Predmet ovog Javnog poziva jeste podnošenje prijava/zahtjeva,aplikacija/projekata radi pružanja pomoći u realizaciji projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka u Bosni i Hercegovini, za sljedeće programe:
 3. 1. putne infrastrukture; (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta,
  pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.)
  2. komunalne infrastrukture; (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i
  komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.)
  3. objekata vjerskog i sakralnog karaktera; (vjerski objekti, memorijalni kompleksi i spomen
  obilježja, mrtvačnice-gasulhane, groblja-mezarja, prateći objekti, itd.)
  4. objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera; (predškolski objekti, školski objekti,
  dječija igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta, itd.)
  5. ostali objekti od značaja za širu društvenu zajednicu; (domovi kulture, društveni domovi,
  biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske
  efikasnosti objekata, fasade objekata, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja, itd.)
  6. zajednički međuentitetski i međuopćinski projekti i zajednički projekti sa vladinim i
  nevladinim organizacijama (podrška obnove i izgradnje putne infrastrukture u dijelovima između
  entiteta, pomoći u obnovi i opremanju objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih
  objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i podrška organiziranja raznih sportskih, kulturnih i
  drugih manifestacija).

2. Opći ciljevi Javnog poziva

Opći cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokalnom nivou koji imaju za cilj da doprinesu održivom povratku i razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja lokalne infrastrukture, kvaliteta života, te proizvodnoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog razvoja svih krajeva Bosne i Hercegovine.

3. Pravo učešća


Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti:


Organi vlasti, jedinice lokalne samouprave (Opština/Općina/Grad), mjesne zajednice, institucije i
vjerske zajednice, te udruženja/organizacije/asocijacije čije su programske aktivnosti usmjerene
na proces povratka i njegovu održivost.
Prednost će imati projekti koji su visokog stepena zrelosti i prioritetni za implementaciju, projekti kojima
će ciljana grupa-povratnici imati direktnu korist.
Projekat treba da dolazi iz povratničke sredine, te direktno doprinosi boljem kvalitetu života povratnika.

4. Finansijska sredstva


 Maksimalna vrijednost finansiranja jednog projekta od strane ministarstva iznosi 300.000,00 KM.
 Maksimalna vrijednost finansiranja po svim projektima za područje jedne Općine/opštine/Grada iznosi
2.000.000,00 KM na godišnjem nivou.
 Maksimalna vrijednost finansiranja jednog projekata od strane ministarstva je 100.000,00 KM ako je
projekat apliciran od strane Udruženja/Organizacije/Asocijacije, odnosno 50.000,00 KM ako se sredstva
direktno doznačavaju na račun Udruženja/Organizacije/Asocijacije.
 izuzetno, u slučaju opravdane potrebe moguća su odobravanja i drugih iznosa.


5. Broj prijavljenih zahtjeva


 • Jedan podnosioc zahtjeva može dostaviti više od jednog zahtjeva u okviru ovog Javnog poziva, u tom
  slučaju se moraju predati odvojene aplikacione forme i dokumentacija uz svaku od njih.
  * Za svaki projekat se podnosi posebno aplikacija.
  *Maksimalni broj aplikacija za području jedne Opštine/Općine/Grada koji će biti prihvaćeni i objavljeni
  na Konačnoj Rang listi potencijalnih projekata iznosi:
  -20 zahtjeva sa najviše bodova za projekte iz grupe 1-programa pomoći,
  -5 zahtjeva sa najviše bodova za projekte iz grupe 2-5 programa pomoći,
  -10 zahtjeva za grupu 6 programa pomoći .

 • Ostali projekti će biti na Preliminarnoj Rang listi projektnih prijedloga sa mogućnosti napredovanja na listi
  u skladu sa aktuelnim i promjenjenim stanjem zahtjeva.


6. Opći kriteriji


Prijava na javni poziv obavezno treba da sadrži slijedeće dokumente:
*čitko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na javni poziv na obrascu koji je dostupan na web
stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na
adresi Terezija 56. Sarajevo;
*ovjerenu kopiju akta o registraciji (ako prijavu podnose udruženja/ organizacije/asocijacije i sl.);
* ovjerenu kopiju Statuta (ako prijavu podnose udruženja/organizacije/asocijacije i sl.).
* preporuka realizaciji projekta


Ako prijavu podnose mjesne zajednice, udruženja/organizacije/ asocijacije i sl. potrebna je
preporuka od strane lokalne zajednice (Opštine/Općine/Grada).


Uz svaku aplikaciju organa vjerskih zajednica, potrebna je preporuka od višeg nivoa vjerske
zajednice.
*Kopiju predračuna koji tačno odgovara vrijednosti zahtjeva


7. Posebni kriteriji


Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali će se na osnovu istih izvršiti vrednovanje aplikacija:


1. Izjava o sufinansiranju sa dokazima

Sufinansiranje pojedinačnih projekata u procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti projekta; Bodovat će se samo finansijska učešća u sufinansiranju uz potrebne dokaze. Nefinansijski doprinos se neće uzeti u obzir kao kompenzacija navedenog iznosa sufinansiranja kojeg treba osigurati podnosilac zahtjeva.


Dokazi koji se priznaju: Izjava Opštine/Općine/Grada, budžet Opštine/Općine/Grada sa
naznakom projekta, okvirni budžet Opštine/Općine/Grada sa naznakom projekta.

Dokazi za ostale podnosioce zahtjeva su Izjava o spremnosti sufinansiranja projekta sa
obaveznim prilogom:


*Izvod iz banke sa dokazom u visini sredstava za sufinansiranje projekta
*ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta: Potpisani ugovori/memorandumi/sporazumi o saradnji sa partnerima koji učestvuju u realizaciji projekta, pismo podrške ili Odluka o dodjeli sredstava i sl., kao dokaz o obezbjeđenju sredstava iz drugih izvora.

Navedeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije.


Izjava mora biti ovjerena i potpisana i u formi koju je propisalo Ministarstvo. Ista se može preuzeti na web stranici Ministarstva.


2. Projektno tehnička dokumentacija: građevinska dozvola, urbanistička saglasnost i ostala
odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadležnih organa (navesti najviši nivo
dokumentacije koju podnosilac zahtjeva posjeduje te dostaviti kopije);


Nije potrebno dostavljati cjelokupne projekte, potrebno je iskopirati Naslovnu stranicu, i
konkretni predračun radova koji odgovara vrijednosti zahtjeva, može se dostaviti projekat u
elektronskom obliku.


3. Izjava/potvrda o broju povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će projekat koristiti.

4. Zrelost projekta - očekivani rezultati realizacije projekta i procjena mjerljivih efekata koji idu u
prilog stvaranju preduslova za kvalitetniji i sadržajniji život povratnika u mjestu povratka.

Navedeni podaci (očekivani rezultati) mogu se dostaviti u posebnoj izjavi, ili će se vrednovati na osnovu izjava iz posebnih kriterija (redni broj 1 i 3) ili iz podataka sadrzanih u projektnoj dokumentaciji, idejnom i glavnom projektu. U slučaju da se dostavi posebna izjava, ista treba biti ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe.


Zrelost projekta: projekat će po završetku projektnih aktivnosti biti u funkciji; radovi na projektu su u toku; proveden postupak nabavke i sklopljen ugovor s izvođačem radova; postupak nabavke u pripremi (pripremljena tehnička dokumentacija i dokumentacija za provođenje postupka nabavke); projektno-tehnička dokumentacija u pripremi. Fotodokumentacija postojećeg stanja objekta (najmanje tri karakteristične fotografije).


Napomena: Obrasci Izjave pod 1. i 3. trebaju biti popunjene i ovjerene te predstavljaju sastavni dio
obrasca za prijavu na javni poziv, od strane odgovorne osobe.


8. Način izbora projekata


Izbor projektnih prijedloga i podnosilaca zahtjeva, tj. potencijalnih korisnika po osnovu ovog Javnog
poziva će vršiti Komisija koju će imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica. Komisije će razmatrati prijave u skladu sa ’’Procedurama za izbor potencijalnih korisnika za programe
pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu
društvenu zajednicu u mjestima povratka u Bosni i Hercegovini za 2020 i 2021 godinu“, koje će donijeti
federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog poziva.

9. Objavljivanje rang listi potencijalnih korisnika pomoći


Preliminarne, a nakon žalbenog postupka i konačne rang liste, po ovom javnom pozivu će biti objavljene
na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba, a obavijest o
donošenju Odluke i u dnevnom listu u kojem je objavljen ovaj javni poziv.


10. Dostavljanje prijava na javni poziv


Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca i Prijedloga projekta/programa,
označuje ponuđene opcije upita i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih navedenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja.

Prijave na Javni poziv će se bodovati na osnovu dostavljenog Prijavnog obrasca, uz uvid u priloženu
dokumentaciju.

Obrazac prijave na javni poziv dostupan je OVDJE


Dostavljanje prijava na javni poziv se vrši preporučeno poštom na adresu:


Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica,
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo
sa naznakom: Prijava na Javni poziv iz programa održivog povratka „izgradnja i sanacija
infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na
prostoru Bosne i Hercegovine za 2020 i 2021 godinu“
(Na poleđini koverte obavezno navesti naziv podnosioca prijave, tačnu adresu i broj telefona).


Javni oglas ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/215-084, kontakt osobe Adis Kirlić i Amra Tabaković, i
na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba


11. Napomena


Prijave/molbe/zahtjevi/projekti potencijalnih korisnika sa područja Federacije BiH i Republike Srpske koji se nalaze na utvrđenim rang listama potencijalnih korisnika pomoći proisteklih iz svih prethodnog
Javnog poziva iz programa održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od
značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine za 2018. i
2019.g. se neće nastaviti rješavati nakon objavljivanja konačnih rang listi po ovom.