Četvrtak , 04. Jun, 2020

Koronavirus u Maglaju

2 slučaja (trenutno)
647 testirano
0 samoizolacija
140 oporavljenih

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

OGLAS o prodaji stana-garsonjere u vlasništvu JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj


img

Na osnovu Odluke Upravnog Odbora Dom kulture “Edhem Mulabdić“ Maglaj o prodaji stana-garsonjere broj:I/1- 19-1/15 od 30.03.2015. godine i Odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnine Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-05-1-1437/19 od 18.07.2019. godine, direktorica JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj, raspisuje

OGLAS
o prodaji stana-garsonjere u vlasništvu JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj

Raspisuje se oglas za prodaju stana-garsonjere u vlasništvu Doma kulture “Edhem Mulabdić“ Maglaj:
1. Zgrada na k.č.br. 1600/2, u ulici Viteška br. 16., sprat IV, stan broj 20, stan koji se sastoji od 1 soba ukupne površine 19 m2, upisan u KPU poduložak 1434, Zemljišno knjižni ured Maglaj.
2. Početna cijena stana-garsonjere je 19.000,00 KM (slovima:devetnaesthiljada KM).
3. Pravo prijave na oglas za prodaju imaju sva pravna i fizička lica.
4. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.
5. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Javna ustanova Dom kulture “Edhem Mulabdić“ Maglaj, Ulica Sulejmana Omerovića br. 2, sa naznakom
„Prijava na Oglas za prodaju stana“.
Ponuda sadrži ime i prezime ponuđača, visinu ponuđenog novčanog iznosa, adresu i kontakt telefon.
Ponude se mogu dostaviti i lično u Dom kulture u kancelariju broj 1.
6. Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje nekretnine iz tačke 1. ovog oglasa, te izvršiti uvid u potrebnu dokumentaciju, svaki radni dan u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.
7. Konačnu odluku o kupcu, a po prijedlogu Komisije za provođenje postupka prodaje, donijet će direktorica Doma kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj sa kojim će se zaključiti kupoprodajni ugovor kod ovlaštenog notara u roku od 7 dana od dana uplate kupoprodajne cijene.
8. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 8 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
9. Svi prijavljeni na oglas o rezultatima prodaje će biti pismeno obavješteni.
10. Sve neblagovremene i nepotpune ponude će se odbaciti bez razmatranja.
11. Dodatne informacije o stanu-garsonjeri mogu se dobiti u kancelariji br.1 Doma kulture ili na telefon broj: 032/603-326.

Oglas možete preuzeti ovdje.