Četvrtak , 28. May, 2020

Koronavirus u Maglaju

7 slučajeva (trenutno)
635 testirano
0 samoizolacija
134 oporavljenih

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na radno mjesto medicinske sestre/tehničara– 2 izvršioca na određeno vrijeme u JU "Dom zdravlja" Maglaj


img

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/184), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 8/19) Pravila koja će se primjenjivati prilikom zapošljavanja radnika u JU „Dom zadravlja" Maglaj broj: UO-01-968/17 od 08.08.2017.godine, Odluke broj: 01-1466/19 od 06.09.2019.godine, direktor na osnovu ukazane potrebe, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos


I RADNO MJESTO

1. Medicinska sestra/tehničar – 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu

Osnovna plata za radno mjesto Medicinska sestra/tehničar u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 892,00 KM

KRATAK OPIS POSLOVA

Medicinska sestra – tehničar ima generalnu odgovornost da neposredno organizuje i pomaže ljekaru u pružanju usluga osiguranicima te da neposredno pruža usluge medicinske sestre osiguranicima na osnovu dokumentacije za ostvarivanje zdravstvene zaštite.

II U S L O V I

Kandidat treba ispunjavati opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta kako slijedi:

OPŠTI USLOVI
• Da je državljanin BiH
• Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost

POSEBNI USLOVI
• Završenu srednju medicinsku školu za zvanje medicinska sestra/tehničar sa položenim stručnim ispitom
• Posjedovanje važeće licence za samostalno obavljanje poslova, izdate od strane nadležne komore

III POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanim intervjuom sa svakim od kandidata, a kriteriji za bodovanje utvrđeni su Pravilima koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika u JU „Dom zadravlja" Maglaj broj: UO-01-968/17 od 08.08.2017.godine.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu koja mora biti potpisana sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:
• Uvjerenje o državljanstvu,
• Izvod iz matične knjige rođenih,
• Svjedočanstvo za I, II,III i IV razred srednje škole
• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
• Licencu za samostalno obavljanje poslova u svojoj struci
• Čekanje na posao nakon stjecanja stručne spreme (na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje)
• Dokaz o pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica (ratni vojni invalid, član porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice demobilisanog borca) izdat od strane ovlaštene institucije, ukoliko ih ima
Napomena: Izabrani kandidati će biti u obavezi da, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostave ljekarska uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu medicinske sestre tehničara i uvjerenje o nekažnjavanju.
Ukoliko kandidati, u ostavljenom roku, ne dostave ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju smatrat će se da su odustali od zaposlenja.

V POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica.
Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom „prijava na konkurs – ne otvarati“ na sljedeću adresu:

J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250 M a g l a j

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

 Javni oglas možete preuzeti ovdje