Petak , 18. Oct, 2019

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Uspješno okončana simulacijska vježba odgovora na katastrofe u općini Maglaj


img

Danas je u prostorijama Općine Maglaj organizovana simulacijska table-top vježba za predstavnike štaba Civilne zaštite u pripremi odgovora na složene katastrofe. Cilj vježbe, organizovane u sklopu UNDP-vog projekta „Povećanje otpornosti Livna, Mrkonjić Grada i Maglaja” (IRLMM) koji finansira Republika Češka, je bila provjera usklađenosti djelovanja koordinacijskog tijela i procedura za razmjenu informacija u slučaju katastrofe. Ova vježba je bila i prilika da se testiraju Priručnici za zaštitu od učestalih tipova prirodnih i drugih nesreća, te Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća pripremljeni u okviru IRLMM projekta.

Kao i većina općina u Bosni i Hercegovini i Maglaj je izložen katastrofama, a jedan od ključnih faktora smanjenja devastirajućih efekata nepogoda je dobra priprema svih aktera u lokalnoj zajednici. Jana Zelingerova, konzul i šef odjela za razvojnu saradnju Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini istakla je „kako bi se unaprijedio kvalitet odgovora općine na katastrofe i osigurala pravovremena reakcija neophodno je organizovati simulacijske vježbe. Izuzetno mi je drago da Republika Češka pruža podršku općini Maglaj u ovom segmentu, a kako bi se u konačnici spriječio gubitak ljudskih života i minimizirala materijalna šteta u privredi, domaćinstvima i infrastrukturi“.

Table-top vježbe su fleksibilan i ekonomičan način obuke i uvježbavanja štaba Civilne zaštite. Vježba je obuhvatila kombinacije rizika po pitanju požara, tehničko-tehnološke opasnosti, zaštite okoliša, kao i uticaj na ranjive skupine stanovništva korištenjem Sistema za analizu rizika od katastrofa (DRAS) razvijenog u okviru IRLMM projekta.

„Nakon 120-minutne vježbe utvrdilo se da su članovi štaba Civilne zaštite dobro upućeni u fukncionisanje sistema djelovanja u slučaju katastrofe. Informacije koje sadrži DRAS sistem su osigurale da se na jednostavan i brz način identificiraju domaćinstva u neposrednoj blizini mjesta katastrofe na kojima se nalaze osobe sa posebnim potrebama i koje je potrebno izmjestiti na sigurne lokacije“ istakla je Aida Hadžić-Hurem, rukovodilac UNDP projekta.

Kao nivo vlasti koji je najbliži građanima, općine su na prvoj liniji odgovora u svim katastrofama. „Svjesni smo da se uvijek može unaprijediti sistem zaštite kako bi se smanjile posljedice koje nastaju nakon prirodnih i drugih nesreća, i zato smatram da je neophodno ovakve vježbe organizovati redovno“, istakao je načelnik Općine Maglaj Mirsad Mahmutagić te je izrazio zahvalnost za podršku koje daje Republika Češka, kao i zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa UNDP-om na realizaciji IRLMM projekta, a kako bi se sistematski radilo na izgradnji ljudskih kapaciteta i uspostavi boljeg sistema odgovora na katastrofe“.

Pored predstavnika Policijske stanice, Profesionalne vatrogasne jedinice, Hitne pomoći, Općinske organizacije Crvenog krsta-križa i ostalih predstavnika Općinskog štaba civilne zaštite Maglaj, vježbi su prisustvovali i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite Federacije BiH ,Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

Cilj IRLMM projekta koji finansira Republika Češka, a realizuje UNDP u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, je jačanje kapacitete za smanjenje rizika od katastrofa u partnerskim jedinicama lokalne samouprave, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije stanovništva. Ključne aktivnosti koje se realizuju odnose se na institucionalizaciju softvera Sistema za analizu rizika od katastrofa (DRAS) za procjenu rizika na lokalnom nivou, ažuriranje Planova za zaštitu i spašavanje, izradu priručnika za reagovanje u katastrofama i obuke za upravljanje katastrofama za načelnike općina i štabove civilne zaštite.